Информация за клиенти

във връзка с реда за отсрочване на задължения по кредити на физически лица и бизнес клиенти

Уважаеми клиенти, 

За нас здравето, спокойствието и сигурността Ви са от първостепенно значение. С цел да Ви облекчи в настоящата трудна ситуация, Fibank Ви предлага следните програми за предоговаряне и отсрочване на вноски по изискуеми задължения.

Мерките са изготвени съобразно Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения на физически лица и бизнес клиенти, във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19.

Кой може да заяви отсрочване?

Отсрочване може да заяви всеки кредитополучател – физическо лице (ФЛ) и бизнес клиент, което отговаря на следните изисквания:

 • Има или очаква затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с банката договор, във връзка с пандемията от СOVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.
 • Към 01.03.2020 г. задълженията на клиента са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни;
 • Договорът за кредит е сключен преди 31.03.2020 г. 
Какви са сроковете за кандидатстване по програмата?

Всеки клиент на Fibank може да подаде искане за отсрочване най-късно до 22.06.2020 г. 


За кои кредити може да се приложи разсрочване?
 • Потребителски кредити;
 • Ипотечни кредити на физически лица, включително на физически лица при доход от бизнес;
 • Бизнес кредити;
 • Кредитни карти на физически лица, включително бизнес кредитни карти.
Какви са механизмите за разсрочване на кредита? 


Механизъм №1 – отсрочване на главница и лихва за срок до 6 месеца:

 • Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.;
 • Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски;
 • Към всяка вноска по погасителен план до изтичане на срока на кредита или друг, договорен с клиента по-кратък срок, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва. 

Механизъм №2 – отсрочване на главница за срок до 6 месеца:

 • Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.;
 • Дължимата за периода лихва се плаща съгласно договора на клиента;
 • Целият остатък от дълга, вкл. неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план, който се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

*Механизъм №2 е приложим за кредити, които към датата на подаване на искането за отсрочване нямат дължима просрочена лихва.

Механизъм №3, приложим за револвиращи продукти:

 • Не се формира минимална вноска за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г. за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния период формирането на минимална вноска за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
 • За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020г., дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоения лимит.

Механизъм за клиентите, които имат нужда от специфично решение

 • Възможната подкрепа от банката към Вашия бизнес не се изчерпва с изброените по-горе три механизма. Екип от експерти на Fibank биха могли да отговорят на всички Ваши въпроси и при необходимост ще анализират възможностите и ще ви предложат индивидуални решения. 

  До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. 
Как може да кандидатствате за отсрочване на вноски?

Всеки клиент на Fibank може да заяви отлагане на вноските по кредит по един от следните начини:

 • чрез Контакт центъра на банката на кратък номер *2265 или *bank;
 • изцяло дистанционно през Моята Fibank;
 • в офис на банката.

Важно! При разсрочване на вноски по потребителски кредити, клиентите следва да подпишат анекс в офис на банката или онлайн*. За останалите типове кредити е възможно единствено подписване на анекса в офис. 

* От онлайн подписване на анекс за предоговаряне на потребителски кредит могат да се възползват:

 • Клиенти, които имат регистрация с активна роля в платформата за онлайн банкиране My Fibank и средство за подпис – хардуерен или софтуерен Token, могат да подпишат директно документите си в My Fibank.
 • Клиенти, които нямат регистрация в платформата за онлайн банкиране My Fibank или не притежават средство за подпис (хардуерен или софтуерен Token), могат да подпишат онлайн чрез мобилното приложение Evrotrust.