Структурирани продукти

Описание

Структурираните продукти са финансови инструменти със сложна, многосъставна структура. Обикновено те се структурират с цел реализиране на определена инвестиционна стратегия и обединяват няколко различни базови финансови инструмента в едно. Съставни части на един структуриран продукт могат да бъдат деривативни инструменти, базирани върху акции, група от акции, дългови инструменти, индекси, опции, фючърси, стоки и/или чуждестранни валути. Предвид многообразния състав и структура на този инструмент, не съществува еднозначна и общоприета дефиниция. Обичайно те се създават, когато традиционните финансови инструменти и инвестиционни продукти не могат да удовлетворят специфичните потребности и очаквания на инвеститорите. Структурираните продукти могат да бъдат използвани като алтернатива на директната инвестиция, като част от процеса на стратегическа алокация на активите в един инвестиционен портфейл, с цел минимизиране на риска.
Много често структурираните продукти се издават/емитират за фиксиран период от време. Някои от тях могат да включват в себе си клауза за защита на вложената сума (capital protected).

Първа инвестиционна банка предлага структурирани инвестиционни продукти под формата на ценна книга или депозит. Тези инвестиционни продукти могат да съчетаят в себе си безрисково вложение за сумата на вложението с потенциалната печалба на инвестиция в рисков актив.

Рискове
Риск при структурираните продукти

Рисковете, свързани със структурираните продукти в голяма степен се обуславят от вида на включените в състава им базови активи. Освен рисковете, характерни за базовите активи има и редица специфични рискове, които могат да възникнат поради сложният и многосъставен характер на структурираните продукти. Те могат да включват силно индивидуализирани характеристики и клаузи, които до определена степен да минимизират въздействието на едни или да пораждат други характерни или общи рискове. Някои от рисковете са:

Ликвиден риск - В зависимост от формата, под която се предлагат на инвестиционната общност (структуриран депозит, финансов инструмент, договор) е възможно свободното им прехвърляне на трети лица, без участието на издателя. Най-често вторичният пазар на Структурираните продукти се обезпечава от техния издател (емитент), въпреки че може да не съществува такова задължение. Независимо от това е възможно възникване на ситуация, при която вторичният пазар на структурираните продукти да бъде силно ограничен и/или разликата между най-добрите котировки "купува" и "продава" да бъде значителна.

Кредитен риск - Изразява се във възможността издателят на структурирания продукт да престане да изпълнява задълженията си, поети с емитирането на продукта. В резултат на това инвеститорът можа да загуби част или целия размер на направената инвестиция.

Пазарен риск или риска на базовия актив/активи - Поради сложният и многосъставен характер на структурираните продукти, редица фактори могат да влияят върху стойността на активите, включени в него. Тези фактори зависят от вида на базовите активи и могат да изразяват влиянието на международните валутните пазари, лихвените нива, разпределянето (или не) на дивиденти, повишена нестабилност на световните пазари и много други.

Освен посочените рискове е възможно инвеститорите да бъдат изложени на въздействието и на други неблагоприятни фактори като (но не само):

  • Невъзможност за реинвестиране на изтеглените парични средства (при падеж или при по-ранно закриване на инвестицията) при норма на възвръщаемост поне равна или по-добра от реализираната чрез структурирания продукт.
  • При по-ранно изтегляне на инвестцията (преди падежа, ако има такъв) е възможно инвеститорът да не получи очаквания от нея резултат или дори да понесе загуба.
  • В зависимост от мястото си на регистрация, е възможно за инвеститорите да възникнат данъчни задължения. Всеки инвеститор трябва да се консултира с квалифициран данъчен специалист преди да инвестира.
  • За някои инвеститори е възможно да съществуват правни ограничения за придобиване и разпореждане с подобен продукти. Тези ограничения могат да произтичат от формата или от мястото на регистрацията му. Препоръчително е всички правни аспекти да бъдат консултирани от специалист.