Такси

Без такси за разглеждане, отпускане, управление и правно обслужване

Предимства

Моделирате кредита по свое желание чрез избор на допълнителни услуги

Размер

Неограничен размер и финансиране до 80%

Лихвени условия

Атрактивни лихви и гъвкави условия

Нашето предложение

Жилищни и ипотечни кредити от Fibank с нови, още по-добри условия!

Възползвайте се от:

 • изключително атрактивни лихви, съобразени с вашия кредитен рейтинг;
 • без такси за кандидатстване, отпускане, управление или ангажимент;
 • неограничен размер на кредита и финансиране до 80% от пазарната стойност на имота.

Попитайте нашите консултанти за Вашите индивидуални условия!

С жилищен/ипотечен кредит „Право на избор" вие имате възможност да:

 • закупите или построите новия си дом;
 • ремонтирате съществуващо или ново жилище;
 • намалите месечните разходи по кредити, като рефинансирате съществуващите си задължения;
 • удовлетворите други финансови нужди.


Параметри на кредита

Цел на кредита:Закупуване на недвижим имот, ремонт, погасяване на съществуващи задължения и други текущи нужди.
Валута на кредита:BGN, EUR
Размер на кредита:без ограничение
Срок за погасяване:

до 35 години (420 месеца);

Начин на погасяване:на равни месечни погасителни вноски
% на кредитиране с банков кредит:

до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот

Обезпечение:

 Ипотека върху следните недвижими имоти на територията на Република България:

 • закупувания или друг недвижим имот, находящ се в жилищна или административна сграда;административни и търговски площи;
 • урегулиран поземлен имот;
 • земеделска земя до 6 (шеста) категория
Такса за оценка на имота:

Таксата се определя според параметрите на недвижимия имот.

Оценката на имота, служещ за обезпечение, се извършва за сметка на кредитоискателя от независим, външен за Банката, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, воден от Камарата на независимите оценители, и се потвърждава от вътрешен оценител на Банката. (виж Тарифа – Лицензирани оценки на активи).

Лихва:

мин. 3.00%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка

*СЛП - лихвен процент базиран на спестяванията е референтен лихвен процент, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика.

Характеристики на лихвения процент, възможни последици:

Посочените минимални лихвени нива са приложими за кредитоискатели, които отговарят на изискванията на Банката, за целия период на действие на договора за кредит нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни и ползват едновременно всички допълнителни лихвени отстъпки, както следва:

 • 1.00% при получаване на декларирания от тях доход по разплащателна сметка в „Първа инвестиционна банка" АД;
 • 0.25% при ползване на  кредитна карта Visa/MasterCard издадена от "Първа инвестиционна банка" АД, с включен абонамент за SMS известяване;
 • 0.25% при ползване на банков пакет и електронно банкиране.


Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.

Дължимата от кредитоискателя лихва се изплаща периодично в размер и на падежи, подробно описани в погасителен план, неразделна част от договора за кредит.

Промени в погасителния план и погасителната вноска могат да настъпят:

 • при промяна на приложимата по договора лихва вследствие на промяна на декларираното от кредитополучателя или при прекратяване използването на който и да е от продуктите и услугите като условие, взето предвид при формиране на първоначално договорения лихвен процент;
 • при промяна на СЛП в размер, при който със сумата на месечно дължимата лихва се надхвърля договореният размер на погасителната вноска съгласно действащия погасителен план;
 • при частично предсрочно погасяване по кредита. 
Представителен пример:

Пример:

- при размер на кредита 90 000 лева;
- срок на погасяване 360 месеца;
- годишен лихвен процент:

 • мин. 3.00% променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка.

Съгласно посочените параметри по кредита и при допускане, че кредитът е усвоен изцяло, кредитоискателят получава декларирания доход по сметка в Банката, ползва пакетна програма „Моят избор онлайн",  и има кредитна карта с включен абонамент за SMS известяване, кредитоискателят дължи всеки месец на определено от него число от месеца (падеж на вноска):

 • 360 равни месечни погасителни вноски всяка една с ориентировъчен размер от 381.58 лева.
 • Общата дължима от кредитоискателя сума е в размер на 139 798.26 лева.
 • ГПР по кредита е в размер на 3.23%.
 • В стойността на ГПР са включени разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лв. и пакетна програма с месечна такса 3,50 лв.
Възможни допълнителни разходи по кредита:

Допълнителни разходи, дължими по договора за кредит, които не са известни на Банката и които не са включени в общите разходи по кредита:

 • съответните дължими нотариални такси по учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • съответните дължими нотариални и държавни такси по подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • оценка на недвижимия имот;
 • разходи за застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение за срока на договора.
Условия, свързани с предсрочно погасяване на кредита:

В случай че кредитополучателят желае да упражни правото си предсрочно да погаси част или всички свои задължения по договора за кредит, същият следва да подаде изрично писмено искане до Банката, съдържащо размера на предсрочно погасяваната сума и датата, на която желае да се погаси същата.

Комисиона за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасяваните суми по кредита се дължи, когато кредитът се погасява преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. При погасяване след този срок комисиона за предсрочно погасяване не се дължи.

При предсрочно частично погасяване се допуска една от следните възможности по избор на кредитополучателя:

 • намаляване размера на погасителната вноска и запазване крайния срок за погасяване на кредита;
 • намаляване крайния срок за погасяване на кредита и запазване на погасителната вноска по кредитa;
 • комбинация от двете посочени по-горе възможности.
Възможни последици при неизпълнение:

Плащания, дължими, но неизвършени в срок поради недостиг на авоар по разплащателната сметка на кредитополучателя в Банката, се отнасят в просрочие, като за времето на забава кредитополучателят дължи обезщетение за забава (наказателна надбавка) върху размера на просрочената сума. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва.

В случай че кредитополучателят не изпълни което и да е свое задължение по договора или кредитът бъде обявен за изцяло и предсрочно изискуем, Банката има право да се удовлетвори от всички обезпечения едновременно или само от едно или от няколко от тях по реда, предвиден в закона, и съобразно вида на отговорността, избрана от кредитополучателя, посочена в договора.

Срок за приемане на предложението за кредит

 Кредитоискателят разполага със срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на проект на договор за кредит, за да вземе решение за сключването му.

Допълнителни услуги към кредита

Имате възможност към базовия кредит да изберете допълнителни услуги и по този начин да моделирате кредита си по свое желание 

Допълнителни услуги към кредита*:

ЗастраховкаОсигурете допълнителна сигурност и финансова стабилност за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития. Специално за клиентите на Fibank се предоставя възможност за сключване на застраховка за защита на кредита - "Спокойствие с FiHealth".
Овърдрафт
(гъвкав погасителен план)

Планирате и реализирате плановете си с максимална гъвкавост и погасявате според възможностите си. Вие имате възможност да ползвате отново внесените вече суми.

Периодът на овърдрафта е минимум 1 година, максимум 5 години от датата на сключване на договора, след което кредитът се издължава на равни месечни погасителни, съгласно погасителен план.

В периода на овърдрафт, спазването на сроковете и условията за заплащане на дължимата лихва по договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредита.

Лихвена база, различна от СЛПСлед първата година от срока на кредита може да изберете една от следните лихвени бази:
 • ОЛП (за кредити в лева)
 • 12-месечен Euribor (за кредити в евро).
Лихвена база, различна от СЛП

Допълнително облекчение, с което имате възможност всеки 5 години след първата от срока на договора (и след шестата година от срока на договора при овърдрафт) да не плащате главницата или вноската по кредита общо до 12 (дванадесет) месеца.
Това допълнително облекчение може да се ползва при увеличаване на съответния предложен лихвен процент с надбавка от 0.5 (нула цяло и пет десети) пункта за целия срок на договора за кредита.

* Изборът на услуги не е задължително условие за ползване на кредита.
Допълнителните услуги се заявяват при кандидатстване за кредит и зависят от избрания от кредитоискателя кредитен план. При избор на съответната допълнителна услуга годишният лихвен процент по кредита се променя с определената надбавка (ако е посочена такава).

Кандидатстване
За кредит от Fibank може да кандидатствате, ако:
 • сте дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол, или упражнявате свободна професия.
В случай че отговаряте на тези изисквания и желаете да кандидатствате за кредит от Fibank, е необходимо:
 1. В избран от Вас  клон на Fibank да попълните "Искане за отпускане на кредит" и да приложите към него документите, посочени във формуляра или допълнително поискани от кредитния специалист;
 2. Извършва се оглед на имота и се изготвя пазарна оценка, която се заплаща от кредитоискателя;
 3. В случай че искането е одобрено:
 • сключва се договор за кредит;
 • учредява се ипотека върху недвижимия имот - кредитополучателят заплаща всички нотариални и държавни такси по учредяването на ипотеката;
 • след вписването и учредяването на ипотека се предоставя застраховка "Имот".


Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank, е необходимо да предоставите следните документи:

Лични документи на кредитоискателя/съкредитоискателя

 1. Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личните карти на кредитоискателя/съкредитоискателя;
 3. При необходимост документи, доказващи доходите на кредитоискателя/съкредитоискателя (служебна бележка, годишни данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица, копия от граждански договори, копия от договори за наем и др.);
 4. Копие от Акт за граждански брак - в случай че кредитоискателят/съкредитоискателят е семеен; Решение на съда за прекратяване на брака - в случай че кредитоискателят/съкредитоискателят е разведен;
 5. Удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения на кредитоискателя/съкредитоискателя по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 6. Удостоверение от Агенцията по вписванията за режима на имуществените отношения между съпрузите.Често задавани въпроси
Защо да изтегля кредита от Fibank?

Първа инвестиционна банка (Fibank) е сред най-добрите банки в България, с признания като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана институция, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си.
Първа инвестиционна банка (Fibank) е сред лидерите на българския пазар в сегмент ипотечно кредитиране. Нашите предимства са следните:
• Изключително прозрачен откъм такси, комисиони и допълнителни разходи продукт – без такса разглеждане, обработване, усвояване на кредит. Без такси за правно обслужване и такси за управление на обезпечението;
• Висок процент на финансиране.
• Нисък общ годишен процент на разходите;
• Гъвкава политика по отношение на застраховката на имота, предмет на обезпечение – клиентът сам следва да реши в коя застрахователна компания да сключи застраховката си.
• Възможност за кандидатстване за предварително одобрение на база финансовите параметри на кредитоискателя. След одобрение Банката издава сертификат/удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност 6 месеца.

Какво представлява данъчното облекчение за млади семейства?

Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ младите семейства имат възможност да възстановят част от платените от тях лихви по ипотечен кредит, чиято цел е покупка на жилищен имот. Данъчното облекчение представлява намаляване на данъчната основа, на база на която се определя дължимия годишен подоходен данък на лицата, с направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лева от ипотечния им кредит.
Изисквания:
• Кредитополучателят следва да е сключил граждански брак до 31 декември в годината за която се иска данъчното облекчение.
• Поне единият от съпрузите следва да не е навършил 35 годишна възраст към датата на договора за ипотечен кредит
• Ипотекираното жилище следва да е единствено за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение не може да се ползва, ако за обезпечение по кредита е служи жилище различно от закупеното.