Договорни фондове на ЕРСТЕ

Fibank и Ерсте Асет Мениджмънт сключиха договор за дистрибуция в България на взаимни фондове, управлявани от Ерсте Асет Мениджмънт.


Това ще даде възможност на Fibank да разнообрази спектъра на предлагани продукти на своите клиенти, като им даде възможност да диверсифицират своите инвестиции посредством взаимните фондове на Ерсте.


Чрез партньорството си с Фибанк Erste Asset Management стъпва и на българския пазар през 2018. До този момент групата Ерсте не е присъствала на българския пазар.


В клоновата мрежа на банката и в дирекция Частно банкиране ще се предлагат четири договорни фондове, които са регистрирани в Австрия:

 • ESPA Bond Euro Corporate - нискорисков облигационен фонд, който инвестира в корпоративни облигации на европейски компании с висок кредитен рейтинг
 • ESPA Portfolio Balanced 30 - балансиран фонд с умерен риск
 • ESPA Stock Europe - фонд в акции, инвестиращ в европейски компании
 • ESPA Stock Global - фонд в акции, инвестиращ в компании по целия свят.

Дяловете на фондовете са деноминирани в евро. Те се отличават с висока ликвидност, като инвеститорите в тях могат по всяко време да придобиват и продават дялове.


Erste Asset Management е международна компания за управление на активи със силни позиции в региона на Централна и Източна Европа. Дружеството е част от финансовата група Erste Group Bank AG.


Erste Group е австрийска банка, създадена през 1819 г. под формата на първата австрийска спестовна банка. Днес Ерсте Груп представлява най-голямата банкова институция в Австрия, както и един от най-големите доставчици на финансови услуги в Централна и Източна Европа.


Erste Asset Management е дъщерна компания на Erste Group и оперира на територията на Австрия, Хърватска, Германия, Унгария, Румъния и Словакия. Към края на 2017 г. общите активи под управление надхвърлят 60 млрд. евра.


Дружеството управлява взаимни фондове, алтернативни фондове, частни фондове и други.

Основни характеристики на фондовете:

 • Фондовете се търгуват в евро;
 • Фондовете на Ерсте Асет Мениджмънт са регистрирани в Австрия и са допуснати до публично предлагане в България съгласно Директивите на Европейския съюз;
 • Няма изисквания за минимална сума на инвестицията;
 • Препоръчителен хоризонт за инвестиране - шест години;
 • Повече информация за таксите, свързани с придобиването на фондове може да намерите в Раздел Такси към настоящия сайт, както и в документите с ключова информация за инвеститорите.

Повече информация за предлаганите договорни фондове може да намерите на интернет страницата на Ерсте Асет Мениджмънт www.erste-am.bg

Инвестиране във взаимни фондове

 • В избрани клонове на Първа Инвестиционна Банка
 • За клиенти на Дирекция Частно банкиране
 • Чрез подаване на поръчка за покупка на избран договорен фонд.

Основни предимства на договорните фондове:

 • Осигуряват достъп до международните капиталови пазари чрез придобиване на фондове, инвестиращи в чуждестранни активи
 • Диверсификация на риск - средствата са инвестирани във фондове, които от своя страна инвестират в голям брой финансови инструменти
 • Фондовете се управляват от международна компания за управление на активи с висока репутация и стратегическо присъствие в района на Централна и Източна Европа
 • Прозрачност - информация за цените на фондовете се получава всеки работен ден
 • Фондовете са лицензирани в Австрия
 • Банка попечител на фондовете е Erste Group Bank AG
 • Всички фондове са организирани, съгласно UCITS директива на Европейския съюз
 • Висока ликвидност - инвеститорите във фондовете могат сравнително лесно и в кратки срокове за придобият и излязат от инвестицията във взаимните фондове.
 • Необлагаема капиталова печалба за физически лица
 • Главниците на инвестираните суми и доходността по тях не са гарантирани

Информация за предлагани фондове:

  Категория на фонда Профил на риска
ESPA BOND EURO CORPORATE Фонд в облигации Нисък риск
ESPA POERFOLIO BALANCED 30 Смесен балансиран Балансиран
ESPA STOCK EUROPE Фонд в акции Висок риск
ESPA STOCK GLOBAL Фонд в акции Висок риск

Повече информация за предлаганите договорни фондове може да намерите на интернет страницата на Ерсте Асет Мениджмънт www.erste-am.bg

 • Такси на входа за фондовете:
  • ESPA Bond Euro Corporate – 0,5% такса на входа, не по-малко от 10 лв.
  • ESPA Portfolio Balanced 30 – 1,25% такса на входа, не по-малко от 10 лв.
  • ESPA Stock Europe – 1,85% такса на входа, не по-малко от 10 лв.
  • ESPA Stock Global – 2,25% такса на входа, не по-малко от 10 лв.
 • Допълнителни условия:
  • За суми над 200 000 лв. до 1 млн. лв.:
   • ESPA Bond Euro Corporate – 0,25% такса на входа
   • ESPA Portfolio Balanced 30 – 0,65% такса на входа
   • ESPA Stock Europe – 1,00% такса на входа
   • ESPA Stock Global – 1,25% такса на входа
  • За суми над 1 млн. лв. – без такса на входа за всички фондове.

За повече информация: 02 9426607; privatebanking@fibank.bg

 


Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

Договорни фондове