Платежна сметка за основни операции

Валути

BGN

Възможности

Основни банкови услуги

Откриване

В офис на банката

Нашето предложение

Платежна сметка за основни операции е банкова сметка за индивидуални клиенти, чрез която могат да се извършват следните основни банкови операции:

  • внасяне и теглене на средства по сметката в офис на банката;
  • плащане по директен дебит в левове;
  • кредитен превод в офис на банката или чрез електронно банкиране My Fibank;
  • периодичен превод в левове в офис на банката или чрез електронно банкиране My Fibank;

И още:


Условията, които Ви предлагаме:

ВалутаBGN
Срок
безсрочна
Лихва по картова сметка
съгласно Лихвен бюлетин на Fibank
Минимална сума за откриване10 лева
Минимален неснижаем статък
не се изисква
Лимити за картови операции
ниво J от действащите лимити за картови операции за дебитни карти

Допълнителна информация:

  • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по разплащателната сметка са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
  • Платежната сметка за основни операции не може да се ползва за обслужване на потребителски и ипотечни кредити, както и не се допуска отпускане на овърдрафт по нея;
  • всеки клиент може да има само една сметка за основни операции, открита в банката
  • не се допуска откриване на съвместни сметки от този вид;
  • таксите и комисионите са съгласно Тарифата на Fibank
  • услугите, предлагани чрез „Платежна сметка за основни операции", са в съответствие с чл.118 от „Закона за платежните услуги и платежните системи" (ЗПУПС).Откриване

Платежна сметка за основни операции можете да откриете:Документи
Често задавани въпроси
Къде може да се открие платежната сметка за основни операции ?

Платежната сметка за основни операции се открива само в офис на Банката. Няма възможност за откриване чрез услугата за електронно банкиране на Първа инвестиционна банка.

Какво е необходимо, за да открия платежна сметка за основни операции?

Лицето, желаещо да си открие платежна сметка за основни операции, трябва лично да подаде искане за откриване (по образец на Първа инвестиционна банка) и да представи изисканите документи. Банката взема решение за откриване или отказ до 10 дни след получаването на всички необходими документи. В случай на отказ Банката уведомява Потребителя писмено.

Кой може да открие платежна сметка за основни операции?

Платежната сметка за основни операции е предназначена за потребители (клиенти-физически лица), които пребивават законно в Европейския съюз.

В каква валута може да се открие платежна сметка за основни операции?

Платежната сметка за основни операции се открива в български левове.