назад

Промоционална кредитна карта 25 години Fibank„Промоционална кредитна карта 25 години Fibank“ с 25% по-ниска лихва и при следните условия:

 • 25% по-ниска лихва* за първите 25 отчетни периода от момента на издаване на картата;
 • без такса за поддръжка за първите 25 месеца;
 • без такса за кандидатстване.

Предимства:

 • заплащате лихва само върху използваната сума;
 • разполагате с до 45-дневен гратисен период на всички Ваши покупки**;
 • изплащате задълженията си на минимална вноска;
 • може да използвате погасената част отново;
 • ползвате медицинска застраховка при пътуване в чужбина;
 • възможност за теглене и пазаруване навсякъде по света 24 часа в денонощието.

*Фиксирана промоционална годишна лихва за първите 25 отчетни периода от момента на издаването на картата – 12 % за ПОС трансакции и 13,50 % за теглене в брой; След изтичането на промоционалния период фиксирана годишна лихва вразмер на - 16% при плащане чрез ПОС и фиксирана годишна лихва в размер на 18 % за теглене в брой. ** имате право на гратисен период само при условие че до датата на падежа на съответния отчетен период погасите задълженията си до пълния размер на дебитното салдо, формирано през същия отчетен период.

Пример за ГПР: 12.68 %, при разрешен кредитен лимит по кредитна карта Visa Classic PayWave в размер на 3000 лв., за 12 месеца, месечно заплащане на минимална погасителна вноска в размер на 3% от сумата за погасяване (но не по-малко от 10 лв.) и при следните допускания: сумата е усвоена изцяло чрез терминално устройство ПОС, при годишен фиксиран лихвен процент 12 % за първите 12 месеца и без такса за поддръжка на картата за първата година, общо дължима сума в размер на 3198.56 лв.

Промоционалните условия са валидни за новоиздадени кредитни карти на физически лица, с изключение на MasterCard World Elite и MasterCard Loyalty Yes, заявени в периода от 12.07. до 31.12.2018 г., включително.

Клиент ползва промоционалните условия по картата при условие, че няма просрочени плащания над 30 дни, както и при условие, че до 30.06.2019 г. титулярят не закрие вече издадена на негово име кредитна карта от Банката и сметка към нея.

Правила на кампания „Промоционална кредитна карта 25 години" от Fibank

1. Организатор на Промоцията: „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank)
2. Участници в Промоцията:
2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в периода на промоцията подадат искане за издаване на основна или допълнителна кредитна карта от Fibank и са одобрени от Банката.

3. Период на Промоцията:

 • начало на промоцията: 12.07.2018 г.
 • край на промоцията: 31.12.2018 г., включително.

4. Механизъм на Промоцията:
4.1. В промоционалната кампания имат право да участват всички клиенти, които в рамките на промоционалния период са подали искане да им бъде издадена една от посочените в т.4.2. кредитна карта от Fibank и са одобрени.
4.2. Клиентите могат да кандидатстват за издаване на кредитна карта от следните видове карти от Fibank: Visa - Класик payWave, Visa - Златна, Visa -Платинена, Mastercard PayPass, Mastercard Standard Yes, Mastercard Златна, Mastercard Платинена.
4.3. Всеки клиент, който в периода на промоцията е подал искане за издаване на кредитна карта, одобрен е, и е получил своята карта, ще може да я използва при следните промоционални условия:

 • 25% по-ниска лихва* за първите 25 отчетни периода от издаване на картата;
 • без такса за поддръжка за първите 25 месеца;

*Фиксирана промоционална годишна лихва за първите 25 отчетни периода от момента на издаването на картата - 12 % за ПОС трансакции и 13,50 % за теглене в брой.
След изтичане на промоционалния период фиксирана годишна лихва в размер на 16% при плащане чрез ПОС и фиксирана годишна лихва в размер на 18% за теглене на пари в брой.
4.4. Промоционалните условия важат за новоиздадени основни и допълнителни кредитни карти от посочените в т.4.2 по-горе заявени в срока на промоцията.
4.5. При наличие на вече издадена кредитна карта от Fibank промоционалните условия важат само за картата, издадена в периода на промоцията, при условие че до 30.06.2019 г. клиентът запази притежаваната на негово име кредитна карта от Fibank и сметка към нея от Fibank и не я закрие.
4.6. Банката има право да прекрати промоционалните условия по карта на клиент, който просрочи плащанията си повече от 30 (тридесет) дни, от датата на падежа на всяко дължимо плащане към Банката, съгласно договора за издаване на карта.
4.7. Размерът на приложимите за картата такси се определя от вида на картата, съгласно действащата към датата на подписване на договора тарифа на Банката.
4.8. Клиентите, чиито искания за издаване на карта са одобрени, могат да се възползват от възможността за сключване на застраховка „FiHealth Протект", ако отговарят на изискванията на Застрахователя. Застраховка „FiHealth Протект" се активира само след дадено изрично писмено съгласие на клиента.
Застраховката покрива следните застрахователни събития: смърт в резултат на злополука; трайно намалена работоспособност (над 70%) в резултат на злополука; 50 лева на ден болничен престой в резултат на злополука. Застрахователната сума за първите два риска е 5 000 лв. След първата година застраховката се заплаща по 2.50 лв. на месец чрез автоматично плащане от кредитната карта.

5. Допълнителни разпоредби.
5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.
Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с изпълнението на активността на участниците.

6. Данни
6.1. С предоставяне на данните за издаване на кредитна карта се счита, че участникът заявява съгласието си за участие в промоционалната кампания, приема условията на настоящите Правила, както и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на промоционалната кампания, при условията на договора и предварителна информация относно обработване на лични данни съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679, която Организаторът осигурява на разположение в банковите салони и на интернет страницата си на адрес www. fibank.bg.

 

Заявете юбилейна кредитна карта от Fibank по удобен за Вас начин:

Кандидатствайте сега Заповядайте в наш клон Обадете ни се
на телефон *bank (*2265)

Юбилейни предложения