"Моят избор Онлайн"

Пакет "Моят избор Онлайн"

Изберете пакет „Моят избор Онлайн" и спестете 83.40 лв. на година от банкови такси!

Пакет "Моят избор Онлайн" е подходящ за клиенти физически лица, които предпочитат да извършват банкови операции дистанционно чрез електронно банкиране Моята Fibank.

Параметри на банкови пакети:

Продукт/Услуга, включени в пакета:
Пакет "Моят избор Онлайн" По тарифа на банката, месечно (без пакет)
Обща стойност на таксите по предоставените банкови услуги 3 лв. на месец
9.95 лв.
Такси за банкова сметка:    
 • за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро - еднократно
без такса
 2.00 лв.
 • месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро
 без такса 2.00 лв. 
Такси за дебитна карта:    
 • месечна такса за обслужване на дебитна карта Debit MasterCard*
без такса 1.00 лв.
Такса теглене от банкомат:    
 • на Fibank (неограничено)
без такса без такса
 • на друга банка в България (неограничено)
без такса без такса
Такса плащане на ПОС:  
 • в България (неограничено)
без такса без такса
 • в чужбина
без такса** 0.25 лв.
(изчислено при една трансакция на стойност 100 лв. и комисиона 0.25% от сумата)
Такси за преводи:    
 • за вътрешнобанков превод в левове между собствени сметки, наредени през електронно банкиране  Моята Fibank (неограничено)
без такса  без такса 
 • за вътрешнобанков превод в левове към друг клиент, нареден през електронно банкиране Моята Fibank (неограничено) 
без такса**


2.50 лв.

(изчислено при 5 превода и такса от 0.50 лв./превод)
 • за междубанков превод в левове, нареден през електронно банкиране Моята Fibank - за 2 превода на месец
без такса  2.20 лв.
Други услуги:    
 • SMS известия (за 20 броя на месец)***
без такса 2.00 лв.
 • имейл известяване (неограничено)
без такса без такса
 • имейл известяване за авторизации с банкови карти (неограничено)
без такса  без такса 
 • комунално плащане, наредено през Моята Fibank (неограничено)
без такса  без такса 
 • регистрация за Моята Fibank (еднократно)
без такса   без такса
 • Софтуерен токен
без такса без такса

* Посочените стойности на представителните примери са съгласно таксите на карта Debit MasterCard. Може да има разлика при избор на другите видове карти.Към пакетите може да бъде издадена и друг вид дебитна карта:Visa Debit.

** Важи за неограничен брой трансакции на месец.

*** За активиране на услугата SMS известяване се заплаща еднократна такса по Тарифа на банката за регистрация. За имейл известяване регистрацията е безплатна.

Важна информация:

 • В безплатните преводи не са включени многоредовите платежни нареждания и директен дебит;
 • Като пакетна сметка можете да заявите вече съществуваща разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка;
 • Включените продукти и услуги са валидни само за периода на действие на пакета (1 месец) и в случай че не са използвани, правото на ползване не се прехвърля за следващ месец;
 • След изчерпване на определения брой безплатни услуги, включени в пакета, се прилагат стандартните такси по Тарифата на Fibank.

 

Можете да заявите пакет "Моят избор" и пакет "Моят избор Онлайн", като посетите най-удобния за Вас клон на Банката.

Необходимо е да:

 

 

Стандартни пакети