Такси

без такси

Предимства

без поръчители

Възможности

Автоматично подновяване

Размер

до 10 пъти нетния Ви месечен доход

Нашето предложение

Когато искате да разполагате с допълнителни средства, може да се възползвате от Лесен кредит:

 • бързо одобрение;
 • по всяко време;
 • без да сте обвързани с погасителен план.

От този кредит може да се възползвате, ако сте клиенти на Fibank с дебитна карта и получавате своя месечен доход по нея.

Кредитът Ви дава право да ползвате допълнителни суми в размер до 10 пъти месечните постъпления по Вашата сметка. Сумата по кредита, както и дължимите лихви се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като Вие можете да ползвате погасената част отново в рамките на договорения срок.

Вие получавате:

 • сигурност – разполагате с допълнителни средства, които можете да използвате, ако имате нужда от тях;
 • оптимизиране на лихвата по кредита  - плащате лихва само върху използваната сума от кредита;
 • гъвкавост - усвоената сума може да се изплаща на вноски, които сами определяте.

Може да се възползвате и допълнителни отстъпки от лихвения процент:

 • 0,25% при ползване на банков пакет с уеб банкиране;
 • 0,25% при ползване на кредитна карта от Банката с включен пакет за SMS известяване.


Пример за информиран избор:

Размер:до 10 пъти месечните постъпления по сметката, но не повече от 25 000 лв.
Валута на кредитаBGN
Срок за погасяване:1 година с възможност за автоматично подновяване
Лихва:

Годишният лихвен процент е от мин. 9%, формиран на база мин. СЛП* + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки).

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател на база СЛП* + надбавка.

 *СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

ГПР (годишен процент на разходите):9.90%, изчислен при размер на кредита 2 500 лева, срок на погасяване 12 месеца с автоматично подновяване, при годишна променлива лихва в размер на 9%.Общата сума, дължима от Кредитополучателя, е в размер на 2629.81(две хиляди шестстотин двадесет и девет и .81) лева. ГПР и общата дължима сума са изчислени в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит и при следното допълнително допускане - овърдрафтът е усвоен изцяло за целия срок на договора, лихвата по кредита е съгласно посоченото по-горе. При промяна на някой от параметрите, послужили като база за изчисляването на ГПР, независимо от причината за това, същите се променят.
Начин на усвояване:в режим на овърдрафт
Такса за предварително разглеждане на искане:без такса
Комисиона за отпускане: не се дължи
Комисиона за управление
не се дължи
Кандидатстване и документи

Ако желаете да кандидатствате:

 • следва да работите по безсрочен трудов договор или да остават поне шест месеца до изтичането на срока на договора Ви и да не сте в изпитателен срок. Освен трудов договор се признава и договор за управление, договор за кадрова военна служба и заповед за държавен служител, както и доход от пенсия, получавана в Банката;
 • минималният размер на месечните постъпления по Вашата сметка да е 240 лв.;
 • общата Ви необезпечена кредитна експозиция във Fibank (включително овърдрафта) да не надвишава
  50 000 лв.

В случай че отговаряте на тези изисквания, можете да подадете необходимите документи за кандидатстване:
За отпускане на нов/анексиране на действащ Лесен кредит:

 1. Искане (по образец на Fibank);
 2. Декларация за свързаност (по образец на Fibank);
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Служебна бележка от МО или МВР (за служители в системата на МО или МВР);
 5. Копие от договор за управление (за работещите по договор за управление);
 6. Други документи по искане на Банката.Често задавани въпроси
Какво представлява овърдрафт „Лесен кредит“?

Овърдрафт „Лесен кредит“ Ви позволява да ползвате допълнителни средства по Вашата сметка, дори след изчерпване на наличността по нея. Използваната сума по кредита, както и дължимите лихви се погасяват автоматично с всички постъпили средства по сметката, като Вие можете да ползвате погасената част отново в рамките на договорения срок.

Какво получавам с овърдрафт „Лесен кредит“ от Fibank?
 • сигурност – разполагате с допълнителни средства, които можете да използвате, ако имате нужда от тях;
 • оптимизиране на лихвата по кредита - плащате лихва само върху използваната сума от кредита;
 • гъвкавост - усвоената сума може да се изплаща на вноски, които сами определяте.
Дължа ли лихва в случай, че не съм ползвал овърдрафта?

Не. В случай, че имате наличност по сметката, Вие ще ползвате първо собствените си средства. Само в случай, че ползвате овърдрафта ще платите лихва върху използваната част от него за времето до възстановяване на използваните суми.

Какъв е максималния лимит, който мога да получа?

До 10 пъти месечните постъпления по Вашата сметка.

Необходим ли ми е поръчител?

Не. Нямаме условие за поръчителство без значение от исканата сума.

Какви документи са ми необходими, за да кандидатствам?

Само лична карта.