Нормативна рамка

относно парични преводи

Законът за платежните услуги и платежните системи, обн. ДВ 06.03.2018 г. /ЗПУПС/, транспонира Директива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар /PSD 2/.

Регулативната рамка относно платежните услуги, съставена от актове на ЕС /Директива 2015/2366, Делегиран регламент 2018/389, Регламент 260/2012 и др./, насоки на Европейския банков орган ЕБО /EBA/GL/2017/17 - Насоки относно мерките за сигурност за операционите рискове и рисковете, свързани със сигурността, EBA/GL/2017/10 - Насоки относно докладването на значими инциденти и др./, наредби на БНБ /Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти - в сила от 08.05.2018 г. и други подзаконови нормативни актове, се очаква да допринесе за по-нататъшно развитие на единния пазар на платежните услуги в ЕС и изграждане на общ дигитален европейски пазар, както и за подобряване информираността на клиентите и на тяхната защита при ползването на платежните услуги.