Нормативна рамка

за банкови сметки

Законът за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/, транспонира Директива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар /PSD 2/.

Регулативната рамка относно платежните услуги, съставена от актове на ЕС /Директива 2015/2366, Делегиран регламент 2018/389 относно задълбочено установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни стандарти за комуникация, Регламент 260/2012 и др./, насоки на Европейския банков орган ЕБО /EBA/GL/2017/17 - Насоки относно мерките за сигурност за операционите рискове и рисковете, свързани със сигурността, EBA/GL/2017/10 - Насоки относно докладването на значими инциденти и др./, наредби на БНБ /Наредба № 3 за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти/  и други подзаконови нормативни актове, се очаква да допринесе за по-нататъшно развитие на единния пазар на платежните услуги в ЕС и изграждане на общ дигитален европейски пазар, за по-голямата сигурност при извършването на платежни услуги онлайн, както и за подобряване информираността на клиентите и на тяхната защита при ползването на платежните услуги.