Супер кредит инвестиционен

Кредит, представен под формата на овърдрафт, чрез който разполагате с допълнителни средства за инвестиции

Нашето предложение
Този кредит, първоначално предоставен под формата на овърдрафт, е точно за Вас, ако желаете:
 • да развиете своя бизнес;
 • да разполагате с допълнителни средства за инвестиция;
 • да дължите лихва само върху усвоената част от кредита;
 • по-дълъг срок на кредитиране - до 10 години;
 • дълъг гратисен период - до 36 месеца;
 • без погасителен план в рамките на 3 години;
 • отново да изтеглите погасената част от кредита - без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека;
 • по-ниски комисиони през периода на вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване след изтичане срока на овърдрафта;
 • със супер изгодна лихва - от 3.12% годишна лихва.


Кредитът се отпуска на юридически лица, еднолични търговци, физически лица с годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лв. и персонал до 10 човека.


Параметри на кредита

Параметри на кредита:

Размер:без ограничение, в зависимост от нуждите на бизнеса и покритието на обезпечението
Валута на кредита:BGN и EUR
Срок:
 • при ипотечно обезпечение - до 120 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца;
 • при залог върху ДМА - до 60 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 12 месеца.
Лихва:

от 3.12% годишна лихва*

Гратисен периодв режим на овърдрафт до 3 години
Начин на погасяване:месечни погасителни вноски след изтичане на периода в режим на овърдрафт
Обезпечение:
 • ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени и складови площи;
 • земеделска земя, УПИ;
 • залог върху ДМА.

Собствениците и управителите при кредитоискатели - юридически лица и собствениците на обезпечението се ангажират като съдлъжници или поръчители.

Такси и комисиони:
 • Комисиона за управление за периода на овърдрафт - от 1% годишно;
 • Комисиона за управление за периода с погасителен план - от 0.5% годишно;
 • Комисиона за предсрочно прекратяване на овърдрафт - без комисиона при преминаването от режим на овърдрафт в погасителен план.
 • Останалите такси и комисиони - съгласно Тарифата на Fibank

* Лихвата е съставна (СЛП** + надбавка).

**СЛП на Fibank, виж Лихвен бюлетин на Fibank.Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.