Факторинг

Eфективен инструмент за управление на бизнеса

Нашето предложение

Факторингът е сделка по прехвърляне на вземания по търговски фактури, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги при условията на отложено плащане, както на вътрешния, така и на международния пазар.

Ползвайки факторинг услугите на Fibank като доставчик ще получите:
 • Увеличено финансиране - финансирането расте паралелно с увеличаване на продажбите;
 • Инвестиции и развитие - източник на оборотен капитал за финансиране на фирменото развитие. Средствата се предоставят по Вашата разплащателна сметка и могат да бъдат използвани за всякакви оборотни нужди;
 • Сигурност - събирането на търговските вземания се извършва от Първа инвестиционна банка АД. Минимизиране на загубата от лоши вземания.
 • Бързина - по-бърз процес на одобрение и по-голяма гъвкавост от класическото оборотно финансиране
 • Ефективност - подобряване на управлението на търговските вземания;
 • Проучване на местни и чуждестранни купувачи от финансови специалисти в областта на анализа и оценката на компаниите.
Факторингът представлява пакет от една или повече от следните финансови услуги:
 • Оборотно финансиране на доставчика на база прехвърлените търговски вземания с отложено плащане;
 • Администриране и събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури;
 • Поемане на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност от купувача.
Какви предимства получавате, ако сте купувач по факторинг сделка:
 • Възможност да договаряте по-добри търговски условия.
 • Увеличавате обемите на покупки чрез отложеното плащане.
 • Не е необходимо ползването на други банкови продукти като форма на разплащане.
Факторингът има редица предимства в сравнение с кредитите за оборотни средства:
 • Факторингът се базира на качеството на вземанията на доставчика.
 • Размерът на финансиране следва търговските обеми, реализирани между доставчика и купувача.
 • Не се блокират активи като обезпечения.Процедура за факторинг
Процедура при предоставяне на факторинг услуги:

 1. Fibank проучва купувачите и определя лимити към тях.
 2. Доставчикът сключва договор за факторинг и прехвърля на Fibank своите вземания към одобрените купувачи.
 3. Купувачът подписва уведомление за факторинг, относно прехвърлянето на вземанията в полза на Fibank.
 4. Fibank отпуска авансово плащане до 90% от стойността на прехвърлените фактури с ДДС.
 5. Купувачът плаща дължимите суми по прехвърлените фактури на Fibank, която погасява авансовото плащане и превежда остатъка от получените средства по сметката на доставчика


Видове факторинг
Видовете факторинг услуги:


Първа инвестиционна банка АД предлага пълен набор от факторинг услуги, според специфичните нужди и потребности на клиентите.

Факторинг с регрес - Рискът от неплащане се поема от доставчика и Fibank има право на регрес на отпуснатото авансово плащане към доставчика.

Факторинг със застраховка - Fibank поема риска от неплащане и неплатежоспособност от купувача.

Факторинг с гарантирано плащане - Fibank осигурава покритие на риска от неплащане и неплатежоспособност на купувача чрез гарантирано плащане от чуждестранна факторинг компания, член на международната факторинг асоциация - Factors Chain International (FCI).