Кредит за оборотни средства

Нашето предложение
Fibank осигурява финансиране на Вашите потребности от оборотни средства за придобиване на краткотрайни активи и за текущи разходи.Условия на кредитите за оборотни средства

РазмерМаксималният размер на кредита е в зависимост от доказаните потребности на клиента, източниците за погасяването му, вида и размера на обезпечението
СрокОбичайно кредитите за оборотни средства са краткосрочни със срок на погасяване до 1 година
Лихвeни условия

Лихвите се договорят в зависимост от риска по конкретната сделка и условията на кредитния пазар. В зависимост от вида на валутата, лихвените проценти са плаващи и се определят на база Базисен лихвен процент на банката за кредити в лева, евро, щатски долари или друга валута плюс надбавка

ОбезпечениеFibank приема всички допустими от закона обезпечения по предвидения в законодателството ред, като справедливата стойност на обезпечението се определя от независими експерти. Необходима е застраховка на обезпечението в полза на банката, покриваща всички присъщи рискове

Видове кредити за оборотни средства

СтандартенСтандартният кредит на Fibank Ви дава възможност да усвоите договорената сума за посочената цел еднократно или на части в рамките на договорения срок и да го погасите по план и при условия, предварително договорени с Банката.
Овърдрафт по разплащателна сметкаС договора за овърдрафт Fibank Ви осигурява възможност в рамките на договорен срок да извършвате плащания, надвишаващи разполагаемата наличност по разплащателната Ви сметка до определен лимит. Дългът по кредита, в това число изискуемите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства по разплащателната сметка.
Револвиращ (възобновяем) кредит

Кредит, който може автоматично да бъде възобновен (да бъде ползван отново), при изпълнение от страна на клиента на договорените условия.

Кредитни линииСредствата от кредитните линии могат да бъдат усвоявани след изпълнение от страна на клиента на договорените условия, както и чрез различни финансови инструменти.
Сконтов кредитПредоставя се посредством покупка на търговски ценни книжа (менителници, записи на заповед), чийто падеж не е настъпил, със срок на издължаване до 90 дни, но не по-късно от падежа им. Размерът на сконтото се договаря с клиента, като ценната книга на заповед се джиросва в полза на Банката.
Акцептен кредитFibank предоставя акцептни кредити като акцептира (явява се платец по) менителници, записи на заповед, издадени от нейни клиенти при условие, че клиентът ще покрие размера им. С тези кредити се финансират краткосрочни сделки.
Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.


За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 817 1100;
 • за страната: потърсете кредитните специалист в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване 

ІІ. Необходими документи:
 • първоначална съдебна регистрация;
 • актуална съдебна регистрация;
 • учредителен акт (устав/учредителен, дружествен договор);
 • регистрация по БУЛСТАТ;
 • декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank);
 • финансови отчети и прогнози;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • експертни оценки на обезпеченията;
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • удостоверение от органа по приходите за липса/ наличие на задължение (по чл.87, ал. 6 от ДОПК);
 • референции от банки;
 • удостоверение за липса/ наличие на съдебно-изпълнителни производства;
 • удостоверение за липса/ наличие на производство по несъстоятелност;
 • други документи по преценка на Банката.