Гаранционни ангажименти

Fibank поема различни видове гаранционни ангажименти към местни и чуждестранни лица

Нашето предложение

Банкови гаранции

Банката се задължава да плати вместо свой клиент на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно с условията, предвидени в нея. Fibank предоставя на своите клиенти:

 • Гаранции пред местни търговски дружества и институции (в т.ч. пред банки), обезпечаващи:
  • участие в търг;
  • връщане на аванс;
  • добро изпълнение;
  • митнически задължения;
  • други.
 • Гаранции пред чуждестранни лица и институции.


Стенд-бай кредити

Финансови улеснения под формата на условни кредити за обезпечаване на плащания по акредитиви и банкови гаранции. Обичайно условните кредити се предоставят при условията, приложими към краткосрочните кредити.


Поръчителство, авал

Предоставя се чрез поемане на поръчителство (авалиране) на ценна книга на заповед, издадена от първокласни клиенти на Банката.

Fibank изисква гаранционните ангажименти, поемани от нея, да бъдат обезпечени по реда, приложим за кредитите.

 

Цената на гаранционните ангажименти се договаря в съответствие с действащата Тарифа на Банката.
Документи