Входящи преводи

Общи положения

Вие имате възможност да получавате суми във валута по Вашата сметка в Първа инвестиционна банка чрез системата за международни разплащания SWIFT. ПИБ поддържа кореспондетски отношения с над 600 банки от целия свят, което улеснява получаването на парични преводи, наредни по SWIFT чрез банка от различни точки по света.

За да получите валутен превод по Вашата фирмена сметка в Първа инвестиционна банка, е необходимо да посочите на наредителя точните банкови детайли, които включват:
  • Пълно име на получателя - Името на Вашата фирма;
  • Адрес;
  • IBAN номера на Вашата сметка в Първа инвестиционна банка;
  • Банка: FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria, Sofia;
  • SWIFT код: FINVBGSF

Сроковете на изпълнение са съобразени с обичайната банкова практика - сметката на получателя се заверява с вальор датата на постъпване на средствата по сметка на ПИБ или датата, посочена в преводното съобщение, ако съобщението посочва по-късна дата.

Банки кореспонденти за валутни разплащания:

Fibank поддържа кореспондентски отношения с над 600 банки от целия свят. Широката кореспондентска мрежа улеснява извършването на международни преводи във валута.

В допълнение, Fibank предоставя възможност на своите клиенти да извършват международни преводи в над 120 екзотични валути.

Fibank е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране.


Банки кореспонденти за валутни разплащания

Списък с екзотични валути, в които FIbank извършва международни преводи