Чекове

Общи положения

Първа инвестиционна банка Ви предлага следните услуги, свързани с чекове:

1. Издаване на банкови чекове:

Банката издава поименни банкови чекове в следните основни валути - EUR и GBP. Тези чекове са платими чрез кореспондентските сметки на ПИБ в първокласни банки като: Unicredit Bank Austria за EUR и Lloyds Bank за GBP.

Какво е необходимо да направите?

Да попълните и подадете Искане за издаване на чек в някои от офисите на Банката и да осигурите необходимите средства по сметката си.

2. Приемане на чекове за инкасиране:

Първа инвестиционна банка приема за инкасиране различни видове поименни чекове - лични, фирмени, банкови, пощенски, касиерски и други в основните конвертируеми валути (освен в щатски долари). Банката инкасира и чекове в друга валута след договаряне с клиента за изплащане на равностойността им в USD или EUR. За целта е необходимо да имате открита разплащателна сметка във Fibank.
Чекът се представя лично в Банката, като на гърба на чека се поставя джиро в присъствието на служител на Банката (джирото е подпис на получателя - бенефициента при физически лица, и съответно подпис и печат за бенефициенти - юридически лица).
Инкасирането на чека в полза на клиента се извършва обичайно в срок от 30 - 40 календарни дни след неговото приемане в Банката.

Какво трябва да знаете?

Извършването на плащания с чекове се извършва след представяне на допълнителни документи, съгласно изискванията на действащото валутно законодателство, описани в частта "Нормативни изисквания".


Банки кореспонденти за валутни разплащания:

Fibank поддържа кореспондентски отношения с над 600 банки от целия свят. Широката кореспондентска мрежа улеснява извършването на международни преводи във валута.

В допълнение, Fibank предоставя възможност на своите клиенти да извършват международни преводи в над 120 екзотични валути.

Fibank е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране.Банки кореспонденти за валутни разплащания

Списък с екзотични валути, в които FIbank извършва международни преводи

Нормативни изисквания

Съгласно разпоредбите на Валутния закон, Наредба №27 и Наредба №28 на Българската народна банка и други приложими нормативни актове, Банката изисква документи както следва:

При издаване на банков чек:

  • при чекове с равностойност равна на или над 30 000 BGN, само когато бенефициентът е от трета страна (страна извън ЕИП), се изискват документи, доказващи същността на плащането, съгласно Наредба N28 на БНБ и Декларация по чл. 2, ал. 1 от същата наредба.
  • за суми с равностойност над 30 000 лева, се представя декларация за произход на средствата, предмет на плащането.

Банката може да установява наличието или липсата на постоянно пребиваване на физическите лица в Република България по смисъла на Валутния закон чрез изискване на декларация по образец, утвърден от БНБ, като предварително условие за изпълняване на нареждане за плащане или превод към чужбина.