Борсова информация

Емитирани акции
Основни факти:
  • Име: Първа инвестиционна банка АД
  • Седалище: София 1797, бул. “Драган Цанков” №37
  • Борса: Българска фондова борса - София АД
  • Борсов код: 5F4
  • Валута: BGN
  • Вид на финансовите инструменти: акциите на ПИБ АД са обикновени (непривилегировани), което означава, че предоставят равни права. Всяка акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент при разпределяне на печалбата, и на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Банката, пропорционално на номиналната й стойност. Акциите на Банката са безналични, като с оглед упражняване на правата по aкциите не е задължително издаването от Централния депозитар на депозитарни разписки на акционерите.
  • Дата на първоначалното публично предлагане: 7 май 2007 г.
  • Номинална стойност при първоначалното публично предлагане: 1 лев
  • Регистриран капитал на БФБ: 110 млн. лв.