назад

Риск при сделки с финансови инструменти

 • Риск при сделки с ДЦК

  Инвестирането в държавни ценни книжа носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск и риск на емитента.

  Пазарният риск при държавните ценни книжа е свързан с вероятността от повишаване (промяна) на пазарните лихвени равнища спрямо фиксирания лихвен процент на емитираните дългови ценни книжа. В зависимост от срочността на държавните ценни книжа, по-краткосрочните ДЦК се характеризират с по-нисък пазарен (лихвен) риск и обратно - по-дългосрочните ДЦК са обвързани с по-висок пазарен (лихвен) риск.

  Ликвидният риск при държавните ценни книжа е по-нисък в сравнение с този при останалите дългови финансови инструменти, тъй като пазарът на ДЦК се счита за високо ликвиден.

  Рискът на емитента при държавните ценни книжа е по-нисък в сравнение с този при останалите дългови финансови инструменти, тъй като емитентът в лицето на държавата и рискът той да изпадне във финансово затруднение и невъзможност да изплати главницата и лихвите по дълговите ценни книжа е по-нисък.

 • Риск при сделки с акции

  Инвестирането в акции носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск, валутен риск, риск на емитента и риск на сетълмента.

  Пазарният риск при инвестициите в акции се характеризира с вероятността от понижение на цената на ценните книжа, в резултат от пазарни фактори или т.нар. системен риск.

  Ликвидният риск при инвестирането в акции се свежда до риска инвеститорът да не може да продаде желаното от него количество ценни книжа. Ликвидният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан със свободно-търгуемия обем акции (фрий флоут), определен за всяка търгувана емисия.

  Валутният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан и зависи от движението на валутните курсове. По-нисък риск е характерен за инвеститорите с базова валута в евро (поради Валутния борд в страната) и нулев за онези, с базова валута в левове (тъй като акциите, търгувани в страната се издават само в левове).

  Риск на емитента при инвестициите в акции е възможен при възникване на финансово затруднение за емитента, или т.н. несистемен (специфичен риск).

  Риск на сетълмента може да настъпи при неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване и възникнали неблагоприятни пазарни последици през този период. По-висок риск се характеризира за извънборсови сделки или такива, при които не се прилага метода на "доставка срещу плащане" (DVP).

 • Риск при сделки с облигации

  Инвестициите в корпоративни и общински облигации, търгувани в страната, се характеризират основно с пазарен, ликвиден и валутен риск, както и риск на емитента и риск свързан със сетълмента.

  Пазарният риск при облигациите е свързан с негативна промяна на пазарните лихвени проценти спрямо емитираните дългови ценни книжа с фиксиран или плаващ лихвен процент. Краткосрочните облигации се асоциират с по-нисък риск, докато дългосрочните облигации са свързани с по-висока степен на риск.

  Ликвидният риск при облигациите се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора дългови финансови инструменти. Ликвидният риск при този тип финансови инструменти се обуславя от ограничените обеми облигационни заеми, търгувани в страната.

  Валутният риск при корпоративните/общински облигации е по-нисък за инвеститори с базова валута в лев и евро (поради въведения Валутен борд в България). За инвеститори с базова друга валута, валутният риск зависи от движението на валутните курсове.

  Рискът на емитента е свързан с възможността емитентът (дружество или община) да изпадне във финансово затруднение и да не може да изплати главницата и лихвите по облигационния заем.

  Риск на сетълмента при облигациите се свързва с възникнали неблагоприятни пазарни последици по време на неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване. По-висок риск се характеризира за извънборсови сделки или такива, при които не се прилага метода на "доставка срещу плащане".

 • Риск при сделки с компенсаторни инструменти

  Инвестициите в компенсаторни инструменти се характеризират основно с пазарен, ликвиден и целеви риск.

  Пазарният риск при инвестициите в компенсаторни инструменти се свързва с възможността от понижение на цената на финансовия инструмент.

  Ликвидният риск при компенсаторните инструменти се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора компенсаторни финансови инструменти.

  Целевият риск при компенсаторните инструменти се характеризира с ограничението за целево използване и инвестиране на този тип финансови инструменти само в конкретни проекти и сделки като платежно средство, приемано от държавата (погасяване на лихви по ЗУНК, участие в търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд или извършване на плащания по приватизационни сделки през БФБ - София).

 • Риск при сделки на чуждестранни пазари

  Инвестициите в облигации, търгувани на чуждестранни регулирани пазари се характеризират основно с пазарен, ликвиден, валутен риск, както и риск на емитента.

  Пазарният риск при облигациите е свързан с негативна промяна на пазарните лихвени проценти спрямо емитираните дългови ценни книжа с фиксиран или плаващ лихвен процент. Краткосрочните облигации се асоциират с по-нисък риск, докато дългосрочните облигации са свързани с по-висока степен на риск.

  Ликвидният риск при облигациите се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора дългови финансови инструменти. Ликвидният риск при този тип финансови инструменти се намалява от по-големите обеми облигационни заеми, търгувани на чуждестранните пазари, в сравнение с тези в страната.
  Валутният риск при облигациите зависи от движението на валутните курсове.

  Рискът на емитента е свързан с възможността емитентът да изпадне във финансово затруднение и да не може да изплати главницата и лихвите по облигационния заем.

 • Кой може да се възползва от услугите на ПИБ в качеството й на инвестиционен посредник?

  Услугите на Първа инвестиционна банка в качеството й на инвестиционен посредник могат да ползват всички местни и чуждестранни, физически и юридически лица.

  Специалистите във всички клонове и офиси на Първа инвестиционна банка АД, вписани във водения от Комисията за финансов надзор регистър на инвестиционните посредници, ще Ви съдействат.

 • Ливъридж

  Ливъридж в сферата на инвестиционните услуги представлява използване на различни методи за набиране на заемен капитал (маржин търговия) с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост. Ливъридж е начин за инвестиране, при който се открива позиция, позволяваща търгуването на суми, многократно надвишаващи собствените средства (депозираните парични средства) на инвеститора.

  Ливъридж инструменти за инвестиране могат да бъдат опциите, фючърсите, маржин търговията и други деривативни финансови инструменти.

  Използването на ливъридж е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като при този тип инвестиции се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба.

Често задавани въпроси