назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на ПИБ.

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че във връзка с разширяване функционалността на определени АТМ на ПИБ АД и осигуряване възможността за внасяне на банкноти в левове с кредитна карта, издадена от Първа инвестиционна банка АД, са направени допълнения в Общите условия за кредитни карти и Тарифата за такси и комисиони, в сила от 01.03.2018 г., с които можете да се запознаете съответно:

 

Промени в предлагането на дебитни карти от ПИБ АД

Уважаеми клиенти,
В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги, Ви информираме, че считано от 01.01.2018 г., Fibank преустановява предлагането на дебитни карти Maestro/Maestro PayPass. Всички издадени вече карти, ще продължат да функционират до изтичане срока им на валидност, след което ще бъдат подновени с Debit Mastercard PayPass, при такси съгласно раздел VIII на действащата Тарифа на Банката.
За подновените през м. януари и февруари 2018 г. карти Maestro/Maestro PayPass е предвиден двумесечен срок (до 31.03.2018 г., съответно до 30.04.2018 г.), през който таксите по новата карта Debit MasterCard PayPass ще бъдат идентични с досега прилаганите.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.01.2018 г.)

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.01.2018 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

 

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 02.01.2018 г. се преустановява предлагането на депозит "Форекс плюс", като сключените до тази дата договори, в които е уговорено автоматично подновяване срока на депозита, ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, с който можете да се запознаете тук. В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута.

Промени в предлагането на дебитни и кредитни карти от ПИБ АД

Уважаеми клиенти,
Във връзка с издаването на карти с разширена функционалност Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2018 г. всички дебитни и кредитни карти Visa Electron и Visa Classic, след изтичане срока им на валидност, ще бъдат подновявани с Visa Electron payWave, съответно Visa Classic payWave.

Запазват се условията в Тарифата Раздел VIII. Банкови карти на Глава първа „Такси и комисиони за физически лица“ и Раздел XII. Банкови карти на Глава втора „Такси и комисиони за юридически лица“, достъпни тук и тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Считано от 10.04.2018 г. стартира предлагането на детски спестовен влог към програма „Smart Lady". Във връзка с това е актуализиран Бюлетина за лихвите.

 

Новини