назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на ПИБ.

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че във връзка с регулативни изисквания относно ползвани пазарни индекси и тяхното преустановяване/промяна, както и във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), са извършени промени в:
1. Общите условия на "Първа инвестиционна банка" АД за кредити на физически лица, обезпечени с ипотека;
2. Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за кредити на физически лица;
3. Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за предоставяне на банков кредит- овърдрафт по разплащателна (картова) сметка на физически лица.
С променените общи условия, които са в сила от 10.08.2018 г., можете да се запознаете от линка към съответните общи условия по-горе.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че е одобрено, считано от 01.08.2018 г., към банковите пакети и програми за физически лица и бизнес клиенти да се предлага безплатен софтуерен Token. Направени са уточнения и са приети допълнения в Тарифата за такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти, в сила от 16.07.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ АД)

Уважаеми клиенти,
За Ваше удобство и улеснение ПИБ АД прие нови обединени общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги (ОУПУ), в сила от 06.09.2018 г., които считано от тази дата отменят следните действащи общи условия:

  1. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги;
  2. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за издаване и ползване на международни дебитни карти MAESTRO, VISA Electron, V PAY, Debit MasterCard;
  3. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за предоставяне на SMS&E-mail услуги;
  4. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за извършване на периодични преводи (standing order).

Материята, уредена от гореизброените от т.1 до т.4 общи условия е уредена в новите обединени общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги.

Новите Общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги са в съответствие с новия Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Наредба № 3 на БНБ и другите приложими актове (в т.ч. Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/ и други европейски регламенти и насоки).

Създаден е и Речник, съдържащ дефиниции на основните термини в Общите условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги.


Актуализирани в съотвествие с посочените по-горе нормативни актове, в сила от 06.09.2018 г. са още:

  1. Общите условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за електронно банкиране „Моята Fibank”;
  2. Общите условия за издаване и ползване на международни револвиращи кредитни карти с чип MasterCard и VISA;
  3. Общите условия за издаване и ползване на международни кредитни карти MasterCard и VISA с неснижаем остатък или гаранционен депозит.

С променeните общи условия можете да се запознаете от линковете към наименованието на съответните общи условия по-горе.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.07.2018 г.)

Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.07.2018 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
уведомяваме Ви, че считано от 03.07.2018 г., са приети промени в Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, считано от 08.06.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с разширяване функционалността на определени АТМ на ПИБ АД и осигуряване възможността за внасяне на банкноти в левове и с дебитна карта, издадена от Първа инвестиционна банка АД, са направени допълнения в Общите условия за дебитни карти и Тарифата за такси и комисиони, в сила от 08.06.2018 г., с които можете да се запознаете съответно тук и тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
По случай 25 години от учредяването на Първа инвестиционна банка АД от 06.06.2018 г. стартира предлагането на нов депозитен продукт „Промоционален депозит 25 години Fibank“ и са увеличени лихвените проценти по електронен депозит „Моят депозит“.
В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута


Уважаеми клиенти,
Считано от 06.06.2018 г. се преустановява предлагането на „Промоционален депозит +", като сключените до тази дата договори, в които е уговорено автоматично подновяване срока на депозита, ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, действащ към датата на подновяване.

В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за електронно банкиране „Моята Fibank"

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са извършени промени в Общите условия за електронно банкиране „Моята Fibank", в сила от 01.08.2018 г. Измененията се отнасят до регистрирането и използването на КЕП (квалифициран електронен подпис), като са отразени в т.4.5.2. от Общите условия, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в Глава Първа за физически лица и в приложение „Платежната сметка за основни операции", в сила от 30.07.2018 г., с които можете да се запознаете тук и в Глава Втора за бизнес клиенти, в сила от 01.06.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Информация относно обработване на лични данни( съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Уважаеми клиенти,
С уважение и отговорност към поверителността на Вашите данни и права Ви уведомяваме, че Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД прие документи, съобразени с Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 23.05.2018 г. стартира предлагането на софтуерен токен „Fibank Token”- ново, удобно и надеждно средство за електронна идентификация и удостоверяване на автентичност в електронното банкиране „Моята Fibank”. Във връзка с това е актуализирана Тарифата на Банката в глава Първа и глава Втора, разделите „Дистанционно банкиране“, както и в Приложенията „Пакети и програми за физически лица“ и „Пакети за бизнес клиенти“, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са актуализирани таксите и комисионите за сделки, операции и услуги, свързани с финансови инструменти в разделите за физически лица и бизнес клиенти от Тарифата на Банката. Промените в Тарифата влизат в сила от 16.06.2018 г., като с тях можете да се запознаете тук.

Приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти и приложения към тях

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти (Общите условия) и приложения към тях, в сила от 16.06.2018 г., с които можете да се запознаете, както следва:

Приетите Общи условия и приложенията са в съответствие с новия Закон за пазарите на финансови инструменти (Обн. - ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) и имат за цел съобразяване с изискванията на приложимото местно и европейско законодателство.

Новини