назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на ПИБ.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, считано от 08.06.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с разширяване функционалността на определени АТМ на ПИБ АД и осигуряване възможността за внасяне на банкноти в левове и с дебитна карта, издадена от Първа инвестиционна банка АД, са направени допълнения в Общите условия за дебитни карти и Тарифата за такси и комисиони, в сила от 08.06.2018 г., с които можете да се запознаете съответно тук и тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
По случай 25 години от учредяването на Първа инвестиционна банка АД от 06.06.2018 г. стартира предлагането на нов депозитен продукт „Промоционален депозит 25 години Fibank“ и са увеличени лихвените проценти по електронен депозит „Моят депозит“.
В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута


Уважаеми клиенти,
Считано от 06.06.2018 г. се преустановява предлагането на „Промоционален депозит +", като сключените до тази дата договори, в които е уговорено автоматично подновяване срока на депозита, ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, действащ към датата на подновяване.

В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за електронно банкиране „Моята Fibank"

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са извършени промени в Общите условия за електронно банкиране „Моята Fibank", в сила от 01.08.2018 г. Измененията се отнасят до регистрирането и използването на КЕП (квалифициран електронен подпис), като са отразени в т.4.5.2. от Общите условия, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в Глава Първа за физически лица и в приложение „Платежната сметка за основни операции", в сила от 30.07.2018 г., с които можете да се запознаете тук и в Глава Втора за бизнес клиенти, в сила от 01.06.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Информация относно обработване на лични данни( съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Уважаеми клиенти,
С уважение и отговорност към поверителността на Вашите данни и права Ви уведомяваме, че Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД прие документи, съобразени с Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 23.05.2018 г. стартира предлагането на софтуерен токен „Fibank Token”- ново, удобно и надеждно средство за електронна идентификация и удостоверяване на автентичност в електронното банкиране „Моята Fibank”. Във връзка с това е актуализирана Тарифата на Банката в глава Първа и глава Втора, разделите „Дистанционно банкиране“, както и в Приложенията „Пакети и програми за физически лица“ и „Пакети за бизнес клиенти“, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са актуализирани таксите и комисионите за сделки, операции и услуги, свързани с финансови инструменти в разделите за физически лица и бизнес клиенти от Тарифата на Банката. Промените в Тарифата влизат в сила от 16.06.2018 г., като с тях можете да се запознаете тук.

Приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти и приложения към тях

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти (Общите условия) и приложения към тях, в сила от 16.06.2018 г., с които можете да се запознаете, както следва:

Приетите Общи условия и приложенията са в съответствие с новия Закон за пазарите на финансови инструменти (Обн. - ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) и имат за цел съобразяване с изискванията на приложимото местно и европейско законодателство.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Считано от 09.05.2018 г. стартира предлагането на „Промоционален срочен депозит +". Във връзка с това е актуализирано Приложението за промоционални срочни депозити за физически лица към Бюлетина за лихвите, с което можете да се запознаете тук.

 

Промени в Общите условия и Бюлетина за лихвите на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че във връзка със стартиране предлагането на електронен депозит "Моят депозит" и софтуерен токен „Fibank Token" са направени следните промени, валидни от 23.04.2018 г.:
1. Приети са нови Общи условия на Първа инвестиционна банка АД за електронен депозит „Моят депозит". Депозитът може да бъде открит чрез достъп в електронното банкиране MyFibank, вкл. и от клиенти, които нямат сметка в Банката.
2. В тази връзка са променени Общите условия за електронно банкиране „Моята Fibank" като са допълнени и относно новото приложение "Fibank Token"- софтуерен токен, достъпен за безплатно изтегляне през интернет и инсталиране от онлайн магазините за мобилни устройства.
3. С условията на „Моят депозит" можете да се запознаете и в актуализирания Бюлетин за лихвите.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Считано от 10.04.2018 г. стартира предлагането на детски спестовен влог към програма „Smart Lady". Във връзка с това е актуализиран Бюлетина за лихвите.

 

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че във връзка с разширяване функционалността на определени АТМ на ПИБ АД и осигуряване възможността за внасяне на банкноти в левове с кредитна карта, издадена от Първа инвестиционна банка АД, са направени допълнения в Общите условия за кредитни карти и Тарифата за такси и комисиони, в сила от 01.03.2018 г., с които можете да се запознаете съответно:

 

Промени в предлагането на дебитни карти от ПИБ АД

Уважаеми клиенти,
В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги, Ви информираме, че считано от 01.01.2018 г., Fibank преустановява предлагането на дебитни карти Maestro/Maestro PayPass. Всички издадени вече карти, ще продължат да функционират до изтичане срока им на валидност, след което ще бъдат подновени с Debit Mastercard PayPass, при такси съгласно раздел VIII на действащата Тарифа на Банката.
За подновените през м. януари и февруари 2018 г. карти Maestro/Maestro PayPass е предвиден двумесечен срок (до 31.03.2018 г., съответно до 30.04.2018 г.), през който таксите по новата карта Debit MasterCard PayPass ще бъдат идентични с досега прилаганите.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.01.2018 г.)

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.01.2018 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

 

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 02.01.2018 г. се преустановява предлагането на депозит "Форекс плюс", като сключените до тази дата договори, в които е уговорено автоматично подновяване срока на депозита, ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, с който можете да се запознаете тук. В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута.

Промени в предлагането на дебитни и кредитни карти от ПИБ АД

Уважаеми клиенти,
Във връзка с издаването на карти с разширена функционалност Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2018 г. всички дебитни и кредитни карти Visa Electron и Visa Classic, след изтичане срока им на валидност, ще бъдат подновявани с Visa Electron payWave, съответно Visa Classic payWave.

Запазват се условията в Тарифата Раздел VIII. Банкови карти на Глава първа „Такси и комисиони за физически лица“ и Раздел XII. Банкови карти на Глава втора „Такси и комисиони за юридически лица“, достъпни тук и тук.

Новини