назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на Първа инвестиционна банка.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 24.10.2019 г., се променят лихвените условия по IQ разплащателна сметка за бизнес клиенти, част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

 

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са направени промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, свързани със Сметката по чл. 23 от Закона за платежните услуги и платежните системи (защитна сметка), водена на името на платежна институция или дружество за електронни пари, в сила от 22.10.2019 г., както и по Сметката по чл. 92 от Закона за пазарите за финансови инструменти (клиентска сметка на инвестиционни посредници), с които можете да се запознаете тук.

 

Промени в Общи условия на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Във връзка със:

  • стартиране предлагането на микрокарти за пълнолетни лица;
  • възможността за дигитализиране на карти /дебитни, кредитни, бизнес карти/ през приложение на външен доставчик;
  • въвеждане на нова функционалност за по-голяма защитеност при неактивни сметки,

считано от 18.10.2019 г. са в сила следните променени общи условия на ПИБ АД:

Промени са извършени и в Речника на термините, използвани в ОУПУ.

Във връзка с дигитализирането на карти през приложения на външни доставчици са приети и „Условия за дигитализиране и ползване на карта на Fibank през приложения на външни доставчици" - приложение и неразделна част от всички гореизброени общи условия.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, в сила от 03.12.2019 г. за физически лица, с които можете да се запознаете тук и промени в сила от 07.10.2019 г. за бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел удобство и гъвкавост на предлаганите продукти, Ви информираме, че считано от 07.10.2019 г. Първа инвестиционна банка АД стартира предлагането на дебитна карта Visa Debit и допълнителни микрокарти Debit Mastercard PayPass и Credit Mastercard PayPass, в комплект с аксесоар по избор.
Дебитни карти Visa Electron PayWave се преустановяват от предлагане, като след изтичане на валидността им се преиздават във Visa Debit. Функционалностите на продукта, условията и таксите за ползване се запазват.
С промените в Тарифата за такси и комисиони можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране"


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени във връзка с изпълнението на нареждания, подадени чрез дистанционен способ за комуникация от клиенти със сключен договор за обслужване при условията на „Частно банкиране, с които можете да се запознаете тук.

Промяна в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД за бизнес клиенти - микрокредитиране


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет отпада таксата за предсрочно погасяване със собствени средства по инвестиционни кредити, в т.ч. на транш от кредитна линия в Тарифата за такси и комисиони на ПИБ АД.
С промяната в глава Втора Бизнес клиенти, раздел IX. Кредитни сделки, буква В. Микрокредитиране. чл. IX Кредити, можете да се запознаете тук.

Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД с нов формат


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 02.09.2019 г. с цел осигуряване на по-добра съпоставимост на таксите и улеснен подход при търсене на предлаганите от Банката продукти и услуги, Тарифата за такси и комисиони и приложенията към нея са с нов формат. Таксите, комисионите и лихвите са без промяна в стойностите и условията по прилагането им.
Можете да се запознаете с новия дизайн на Тарифата тук.

Новини