назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на ПИБ.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по IQ разплащателна сметка за бизнес клиенти, част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

 

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Считано от 30.10.2018 г. стартира предлагането на нов 1-месечен срочен депозит за бизнес клиенти - „Свободен депозит +". Във връзка с това ще бъде актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

 

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Считано от 18.10.2018 г., Първа инвестиционна банка АД стартира предлагането на нов продукт „Доходна сметка". Продуктът представлява 12 месечен срочен депозит, обвързан с приходите по разплащателна сметка на клиента. В зависимост от месечните постъпления по разплащателната сметка, Банката начислява допълнителен лихвен бонус по депозита.
В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с лихвените условия по новия депозит можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че сa приети промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица, раздел I Банкови сметки, отразяващи промени в чл. 63, ал. 2 на Закона за платежните услуги и платежните системи, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на Дайнърс клуб България АД стартира предлагането на нова кредитна кобрандирана карта Diners Club - Mastercard.
В тази връзка са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, с които можете да се запознаете тук

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 03.09.2018 г. се преустановява предлагането на Visa Business Standard и Mastercard Business Gold. Издадените карти, по сключените до тази дата договори остават валидни до изтичане срока им на валидност като ще бъдат подновени във Visa Business Gold, съответно Mastercard Business Standard.
Направени са уточнения и са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че във връзка с регулативни изисквания относно ползвани пазарни индекси и тяхното преустановяване/промяна, както и във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), са извършени промени в:
1. Общите условия на "Първа инвестиционна банка" АД за кредити на физически лица, обезпечени с ипотека;
2. Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за кредити на физически лица;
3. Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за предоставяне на банков кредит- овърдрафт по разплащателна (картова) сметка на физически лица.
С променените общи условия, които са в сила от 10.08.2018 г., можете да се запознаете от линка към съответните общи условия по-горе.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че е одобрено, считано от 01.08.2018 г., към банковите пакети и програми за физически лица и бизнес клиенти да се предлага безплатен софтуерен Token. Направени са уточнения и са приети допълнения в Тарифата за такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти, в сила от 16.07.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ АД)

Уважаеми клиенти,
За Ваше удобство и улеснение ПИБ АД прие нови обединени общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги (ОУПУ), в сила от 06.09.2018 г., които считано от тази дата отменят следните действащи общи условия:

  1. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги;
  2. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за издаване и ползване на международни дебитни карти MAESTRO, VISA Electron, V PAY, Debit MasterCard;
  3. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за предоставяне на SMS&E-mail услуги;
  4. Общи условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за извършване на периодични преводи (standing order).

Материята, уредена от гореизброените от т.1 до т.4 общи условия е уредена в новите обединени общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги.

Новите Общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги са в съответствие с новия Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Наредба № 3 на БНБ и другите приложими актове (в т.ч. Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/ и други европейски регламенти и насоки).

Създаден е и Речник, съдържащ дефиниции на основните термини в Общите условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги.


Актуализирани в съотвествие с посочените по-горе нормативни актове, в сила от 06.09.2018 г. са още:

  1. Общите условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за електронно банкиране „Моята Fibank”;
  2. Общите условия за издаване и ползване на международни револвиращи кредитни карти с чип MasterCard и VISA;
  3. Общите условия за издаване и ползване на международни кредитни карти MasterCard и VISA с неснижаем остатък или гаранционен депозит.

С променeните общи условия можете да се запознаете от линковете към наименованието на съответните общи условия по-горе.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.07.2018 г.)

Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.07.2018 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
уведомяваме Ви, че считано от 03.07.2018 г., са приети промени в Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, считано от 08.06.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с разширяване функционалността на определени АТМ на ПИБ АД и осигуряване възможността за внасяне на банкноти в левове и с дебитна карта, издадена от Първа инвестиционна банка АД, са направени допълнения в Общите условия за дебитни карти и Тарифата за такси и комисиони, в сила от 08.06.2018 г., с които можете да се запознаете съответно тук и тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
По случай 25 години от учредяването на Първа инвестиционна банка АД от 06.06.2018 г. стартира предлагането на нов депозитен продукт „Промоционален депозит 25 години Fibank“ и са увеличени лихвените проценти по електронен депозит „Моят депозит“.
В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута


Уважаеми клиенти,
Считано от 06.06.2018 г. се преустановява предлагането на „Промоционален депозит +", като сключените до тази дата договори, в които е уговорено автоматично подновяване срока на депозита, ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, действащ към датата на подновяване.

В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за електронно банкиране „Моята Fibank"

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са извършени промени в Общите условия за електронно банкиране „Моята Fibank", в сила от 01.08.2018 г. Измененията се отнасят до регистрирането и използването на КЕП (квалифициран електронен подпис), като са отразени в т.4.5.2. от Общите условия, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в Глава Първа за физически лица и в приложение „Платежната сметка за основни операции", в сила от 30.07.2018 г., с които можете да се запознаете тук и в Глава Втора за бизнес клиенти, в сила от 01.06.2018 г., с които можете да се запознаете тук.

Информация относно обработване на лични данни( съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Уважаеми клиенти,
С уважение и отговорност към поверителността на Вашите данни и права Ви уведомяваме, че Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД прие документи, съобразени с Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 23.05.2018 г. стартира предлагането на софтуерен токен „Fibank Token”- ново, удобно и надеждно средство за електронна идентификация и удостоверяване на автентичност в електронното банкиране „Моята Fibank”. Във връзка с това е актуализирана Тарифата на Банката в глава Първа и глава Втора, разделите „Дистанционно банкиране“, както и в Приложенията „Пакети и програми за физически лица“ и „Пакети за бизнес клиенти“, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са актуализирани таксите и комисионите за сделки, операции и услуги, свързани с финансови инструменти в разделите за физически лица и бизнес клиенти от Тарифата на Банката. Промените в Тарифата влизат в сила от 16.06.2018 г., като с тях можете да се запознаете тук.

Приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти и приложения към тях

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти (Общите условия) и приложения към тях, в сила от 16.06.2018 г., с които можете да се запознаете, както следва:

Приетите Общи условия и приложенията са в съответствие с новия Закон за пазарите на финансови инструменти (Обн. - ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) и имат за цел съобразяване с изискванията на приложимото местно и европейско законодателство.

Новини