Гаранционна схема на НГФ „COSME 2017“

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГАРАНЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО НГФ КОСМЕ 2017/NGF COSME 2017

Краен срок за включване на нови кредити:  31.12.2019 г.
Краен срок за усвояване на кредитите, включени в гарантирания портфейл:  31.03.2020 г.
Предназначение на кредитите: 1. За инвестиции;
2. За оборотни средства, включително и:
 • лимити за овърдрафти
 • револвиращи кредити;
 • банкови гаранции;
 • акредитиви;
 • плащане на ДДС и др.
Задължително е целевото използване на минимум 80% от средствата по трансакциите. Доказва се с разходооправдателни документи.
Кредитополучатели:
Микро, малки и средни предприятия съгласно българското законодателство.

За кредитополучатели с одобрен размер на кредита по-голям от 150 000 евро (293 000 лева) е необходимо да се удостовери, че не попадат в обхвата за финансиране по програма „ИновФин".

Кредитополучателят е с известен краен контролиращ собственик, като не се допускат предприятия, чийто краен контролиращ собственик е фирма, регистрирана в Офшорна зона.

Кредитополучателят не е в затруднено положение съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.

Кредитополучателят не е в просрочие над 30 (тридесет) дни или в неизпълнение по друг договор за кредит или лизинг, доколкото същите са видни от Удостоверение за кредитна задлъжнялост на кредитополучателя, издавано от Централния кредитен регистър.

Кредитополучателят не осъществява дейности, които са в несъответствие с националното законодателство.

Кредитополучателят не осъществява дейности, свързани с някой от т. нар. „забранени сектори", съгласно изискванията на програма COSME:

 • незаконни дейности - всяко производство, търговия или друга дейност, която е незаконна съгласно законодателството на РБ;
 • производство и търговия на алкохол и тютюневи изделия и свързани продукти;
 • производство и търговия с оръжия и муниции от всякакъв вид. Това ограничение не се прилага за дейности, които са част от или допълнение към политика на ЕС;
 • казина и еквивалентни предприятия;
 • забранени ИТ дейности: проучване, развой или технически приложения, свързани с електронни програми или решения, насочени към онлайн казина, хазарт, порнография или които са предназначени да дадат възможност за незаконен достъп и теглене на електронни данни;
 • други дейности - проучване, развой или технически приложения, свързани с клониране на хора с научна или лечебна цел, ГМО.

 


Валута: левове, евро
Максимален допустим размер на кредита:

За сектор Товарен автомобилен транспорт (КИД 49.4):
 • 750 000 евро (или еквивалента в лева) за кредити със срок до 5 години;
 • 375 000 евро (или еквивалента в лева) за кредити със срок до 10 години.

За всички останали сектори:

 • 1 500 000 евро (или еквивалента в лева) за кредити със срок до 5 години;
 • 750 000 евро (или еквивалента в лева) за кредити със срок до 10 години.

 

Срок на кредита:
мин. 12 месеца
Размер на гаранцията: максималното гаранционно покритие е до 50% от размера на одобрения кредит
Срок на гаранцията:
 • макс. 10 години за кредити с погасителен план
 • макс. 5 години за револвиращи кредити.
Лихва по редовен дълг макс. 5.5%
Наказателна лихва: Съгласно Лихвен бюлетин на банката
Такси и комисиони: Съгласно Тарифата за такси и комисиони на банката
Обезпечение: макс. 70% от одобрения размер на кредита.

Видове обезпечения:

 • залог на ДМА
 • залог на транспортни средства
 • ипотека на недвижим имот

 

Настоящото финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която e предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.