Супер кредит

Този кредит, първоначално предоставен под формата на овърдрафт, е точно за Вас, ако искате:

 • да развиете своя бизнес;
 • да разполагате с допълнителни средства за текущи нужди;
 • да дължите лихва само върху усвоената част от кредита;
 • по-дълъг срок на кредитиране - до 10 години;
 • по-дълъг гратисен период - вече до 36 месеца;
 • без погасителен план в рамките на 3 години;
 • отново да изтеглите погасената част от кредита - без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека;
 • по-дълъг срок за оборотните кредити - вече до 5 години;
 • по-ниски комисиони през периода на овърдрафт;
 • без такса за предсрочно погасяване след изтичане срока на овърдрафта.

НОВО: от август 2017 година!

 • със супер изгодна лихва - от 3.12% годишна лихва

Параметри на кредита:

размер: без ограничение, в зависимост от нуждите на бизнеса и покритието на обезпечението
валута: лева, евро
срок:
 • за оборотни средства - до 60 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца;
 • за инвестиции - до 120 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца.
лихва: от 3.12% годишна лихва*
гратисен период: в режим на овърдрафт до 3 години
начин на погасяване:

месечни погасителни вноски след изтичане на периода в режим на овърдрафт

обезпечение:
 • ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени и складови площи; земеделска земя, УПИ;
 • залог върху ДМА;
 • гаранционни схеми на НГФ, ОГФ и БАЕЗ.

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

* Лихвата е съставна (СЛП + надбавка)**/ОЛП+надбавка или 6m EURIBOR+надбавка.

 

**СЛП на Fibank, виж Лихвен бюлетин на Fibank.

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Свържете се с кредитен специалист на Fibank.
От него/нея ще получите „Искане за кредит” и първоначална информация.

Попълнете Искането за кредит изчерпателно и коректно.
При необходимост от повече място, посочете в приложение към искането допълнителна информация и данни. Това ще помогне на кредитния специалист да вземе по-бързо и правилно решение. Недостатъчната информация и установените неточности не само водят до забавяне на процеса, но са и основание за отказ. Ако имате нужда от съдействие за правилното попълване на искането, обърнете се към кредитния специалист.

Споделете с кредитния специалист своите планове и проблеми.
Това ще допринесе за правилното структуриране на сделката, а и ще получите компетентна консултация.

Задавайте въпроси.
Още от самото начало трябва да знаете своите права, задължения и отговорности за целия период на сделката и да няма условия, които не са Ви напълно изяснени.

Проверете дали предоставяното от Вас обезпечение по кредитната сделка е без тежести.
В противен случай рискувате да извършите разходи, свързани със сключването на договора за кредит, без да можете да го ползвате. Банката не предоставя средства, ако не е първи по ред обезпечен кредитор.

Не се притеснявайте да давате или споделяте негативна информация.
Това показва, че Вие сте наясно със съществуващите проблеми. По-неблагоприятно би било, ако кредитният специалист в хода на проучването сам стигне до подобна информация.

След усвояване на кредита поддържайте връзка с кредитния специалист до пълното му издължаване.
Регулярното обслужване на кредита и предоставянето на информация за развитието на Вашия бизнес ще допринесе за затвърждаване на позицията Ви на добър и желан партньор на Първа инвестиционна банка.