Бизнес кредит КЕШ

Когато имате пари на депозит, но не желаете да ги харчите или да прекратявате депозита..., тогава спестените пари могат да работят за Вас

Бизнес кредит КЕШ е кредит, обезпечен с парични средства – можете да ползвате кредит за избран от Вас срок, размер и начин на усвояване и погасяване срещу блокиране на парични средства по сметка във Fibank. Отпуска се при облекчена процедура за одобрение и максимално ниски разходи за Вас.

Бизнес кредит КЕШ дава възможност:

 • да получите кредит бързо и лесно – без изискване за бизнес план и кредитна история;
 • без ограничение на размера и срока;
 • при максимално изгодни лихви, такси и комииони.

Параметри на кредита:

размер: без ограничение
срок: без ограничение
валута: лева, евро, щатски долари
годишен лихвен процент:  3 пункта над лихвата по блокираните парични средства
гратисен период: без ограничение
обезпечение: Залог на парични средства. Съотношението на размера на обезпечението спрямо размера на кредита е:

При погасяване на равни месечни вноски:
 • при еднаква валута на кредит и обезпечение - 102%
 • при различна валута на кредит и обезпечение - 125%

При свободен погасителен план и равни вноски по главница:

 • при еднаква валута на кредит и обезпечение - 110%
 • при различна валута на кредит и обезпечение - 125%

Ако кредитополучателят е юридическо лице, се изисква физическо лице - управител, собственик, съдружник или залогодател, да се ангажира като съдлъжник или поръчител.

начин на усвояване:
 • еднократно
 • на траншове
начин на погасяване:
 • равни месечни вноски
 • равни вноски по главница
 • свободен погасителeн план
такси и комисиони:  Съгласно Тарифата на Fibank

 

Кредитът се отпуска на юридически лица, еднолични търговци, физически лица с годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лв. и персонал до 10 човека.

I. Процедура за кандидатстване

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта за Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София - тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалист в клоновете на Банката в страната;
 • отправете запитване на е-мейл: sme@fibank.bg

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • искане за кредит (по образец на Fibank)
 • декларация за икономическа свързаност (по образец на Fibank);
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка