Депозит с атрактивна доходност

Срочен депозит "Активно управление" е за Вас, ако желаете:

 • атрактивна доходност за кратък период от време
 • времева гъвкавост
  Можете да изберете период, за който да депозирате парите си в банката - 9 или 18 месеца.
 • да довнасяте свободно суми по депозита;
 • да обслужвате депозита във всеки клон на банката.

Характеристики:

 • предназначен за клиенти физически лица;
 • валута - левове или евро;
 • минимална сума за откриване на депозита - 3 000 лева / 1 500 евро.

Лихвени проценти на годишна база:

  левове евро
9 месеца 0.30% 0.30%
18 месеца 0.40% 0.40%

Допълнителна информация:

 • депозитът се подновява автоматично всеки път за първоначалния срок, съответно 9 или 18 месеца;
 • такси и комисиони - съгласно действащата Тарифа на Fibank;
 • теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

Допълнителна информация

Можете да откриете депозит във Fibank във всеки клон на банката.

Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.