назад

Кредит, при който не сте обвързани с погасителен план

Когато искате да разполагате с допълнителни средства, може да се възползвате от Лесен кредит:

 • бързо одобрение;
 • по всяко време;
 • без да сте обвързани с погасителен план.

От този кредит може да се възползвате, ако сте клиенти на Fibank с дебитна карта и получавате своя месечен доход по нея.

Кредитът Ви дава право да ползвате допълнителни суми в размер до 10 пъти месечните постъпления по Вашата сметка. Сумата по кредита, както и дължимите лихви се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като Вие можете да ползвате погасената част отново в рамките на договорения срок.

Вие получавате:

 • сигурност – разполагате с допълнителни средства, които можете да използвате, ако имате нужда от тях;
 • оптимизиране на лихвата по кредита  - плащате лихва само върху използваната сума от кредита;
 • гъвкавост - усвоената сума може да се изплаща на вноски, които сами определяте.

Може да се възползвате и допълнителни отстъпки от лихвения процент:

 • 0,25% при ползване на банков пакет с уеб банкиране;
 • 0,25% при ползване на кредитна карта от Банката с включен пакет за SMS известяване.

Пример за информиран избор

валута на кредита левове
срок

1 година с възможност за автоматично подновяване

лихвен процент

Годишният лихвен процент е от мин. 9%, формиран на база мин. СЛП* + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки).

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател на база СЛП* + надбавка.


*СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

ГПР 9.90%, изчислен при размер на кредита 2 500 лева, срок на погасяване 12 месеца с автоматично подновяване, при годишна променлива лихва в размер на 9%.Общата сума, дължима от Кредитополучателя, е в размер на 2629.81(две хиляди шестстотин двадесет и девет и .81) лева. ГПР и общата дължима сума са изчислени в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит и при следното допълнително допускане - овърдрафтът е усвоен изцяло за целия срок на договора, лихвата по кредита е съгласно посоченото по-горе. При промяна на някой от параметрите, послужили като база за изчисляването на ГПР, независимо от причината за това, същите се променят.

размер до 10 пъти месечните постъпления по сметката, но не повече от 25 000 лв.
начин на усвояване в режим на овърдрафт
такса предварително разглеждане на искане

без такса

комисиона за отпускане

не се дължи

комисиона за управление не се дължи

 

 

Можете да се свържете с нашите кредитни специалисти през формата за кредитоискатели, за да се запознаете подробно с условията на търсения от Вас кредит.

Ако желаете да кандидатствате:

 • следва да работите по безсрочен трудов договор или да остават поне шест месеца до изтичането на срока на договора Ви и да не сте в изпитателен срок. Освен трудов договор се признава и договор за управление, договор за кадрова военна служба и заповед за държавен служител, както и доход от пенсия, получавана в Банката;
 • минималният размер на месечните постъпления по Вашата сметка да е 240 лв.;
 • общата Ви необезпечена кредитна експозиция във Fibank (включително овърдрафта) да не надвишава
  50 000 лв.

В случай че отговаряте на тези изисквания, можете да подадете необходимите документи за кандидатстване:

 

 

За отпускане на нов/анексиране на действащ Лесен кредит:

 1. Искане (по образец на Fibank);
 2. Декларация за свързаност (по образец на Fibank);
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Служебна бележка от МО или МВР (за служители в системата на МО или МВР);
 5. Копие от договор за управление (за работещите по договор за управление);
 6. Други документи по искане на Банката.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Предлагаме Ви още: