назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на Първа инвестиционна банка.

Промени в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране"


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени във връзка с изпълнението на нареждания, подадени чрез дистанционен способ за комуникация от клиенти със сключен договор за обслужване при условията на „Частно банкиране, с които можете да се запознаете тук.

Промяна в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД за бизнес клиенти - микрокредитиране


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет отпада таксата за предсрочно погасяване със собствени средства по инвестиционни кредити, в т.ч. на транш от кредитна линия в Тарифата за такси и комисиони на ПИБ АД.
С промяната в глава Втора Бизнес клиенти, раздел IX. Кредитни сделки, буква В. Микрокредитиране. чл. IX Кредити, можете да се запознаете тук.

Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД с нов формат


Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 02.09.2019 г. с цел осигуряване на по-добра съпоставимост на таксите и улеснен подход при търсене на предлаганите от Банката продукти и услуги, Тарифата за такси и комисиони и приложенията към нея са с нов формат. Таксите, комисионите и лихвите са без промяна в стойностите и условията по прилагането им.
Можете да се запознаете с новия дизайн на Тарифата тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че в приложението за международни кредитни карти Дайнърс Клуб на Тарифата за такси и комисиони е прието допълнение към промените, в сила от 07.10.2019 г., с което можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че в приложението за международни кредитни карти Дайнърс Клуб към Тарифата за такси и комисиони са приети промени, в сила от 07.10.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че в Тарифата за такси и комисиони, глава Втора. Бизнес клиенти, раздел XII. Банкови карти, предлаганите от ПИБ АД кредитни карти с неснижаем остатък са с нови, облекчени условия относно минимална наличност по сметка, с които можете да се запознаете тук. В глава Първа. Физически лица и в глава Втора. Бизнес клиенти, раздел Банкови карти са заличени дебитни и кредитни карти, които са преустановени от предлагане и не се обслужват.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.07.2019 г.)


Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.07.2019 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Нова услуга „Персонално банкиране" в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране" и Тарифата за такси и комисиони

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въвеждането на нова пакетна услуга „Персонално банкиране" към „Частно банкиране" са приети промени в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране" и Тарифата за такси и комисиони в сила от 17.06.2019 г.

 

Промени в Общи условия и Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са направени допълнения в:
Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за електронно банкиране „Моята Fibank", с които се осигурява възможност за иницииране на нареждания за касови операции чрез Мобилното приложение „Моята Fibank" и са оптимизирани процесите по регистриране в електронното банкиране „Моята Fibank";
Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги - във връзка с осигуряването на нова отчетна информация (Отчет за таксите) в допълнение към предоставяните от Банката отчети.

Във връзка с това е актуализиранa Тарифата за такси и комисиони на „Първа инвестиционна банка" АД, глава Първа за физически лица, Раздел I Банкови сметки, с която можете да се запознаете тук.

 

Новини