SMStatus и Email известяване

SMStatus и Email известяване е информационна услуга, която чрез SMS или Email своевременно Ви осведомява за наличностите и движенията по Вашите сметки, за дължими вноски по кредити и за актуалните валутни курсове.

Услугата е предназначена за всички клиенти на Fibank - физически и юридически лица, които могат да се възползват от нея след предварителна регистрация.

Каква информация получавате чрез услугата SMStatus SMStatus и Email известяване?

І. Информация при възникване на определени събития:

Fibank изпраща SMS или Email известие в момента на осчетоводяване на операция по сметките Ви. Вие можете да заявите да получавате известия за приход и/или разход, за всички видове или само за касови операции, вътрешнобанкови и междубанкови преводи, както и да определите минимален праг за размера на операцията, под който да не се изпраща известие.

ІІ. Периодични услуги:

По Ваш избор можете да получавате периодично следните видове съобщения:

За разполагаемост по регистрираните банкови сметки:

 • ежедневна информация за наличност по сметка в избран от Вас час:
  в 9:30, в 12:30 и/или в 17:00 часа;
 • ежеседмична информация за наличност по сметка – всеки понеделник в 9:00 часа.

За валутни курсове на Fibank:

 • курс купува и продава на Fibank за USD, EUR, GBP и CHF – ежедневно, в 9:00 часа.

За централен курс на БНБ:

 •  централен курс на БНБ за следващия ден (за USD, EUR, GBP и CHF) – ежедневно, в 15:30 часа.

Напомнително съобщение за вноска по кредит:

 • клиенти с кредити от Fibank 5 дни преди датата на вноската получават съобщение с информация за размера и датата на дължимата вноска по кредита.

III. Известия за неосъществени плащания

Банката изпраща безплатен SMS до 2 работни дни след крайния срок за извършване на периодично плащане на задължение по револвираща кредитна и кредитна карта Дайнърс клуб и всички комунални услуги, предлагани от Fibank.

Пет предимства на услугата SMStatus и Email известяване:

 • комплексност – може да използвате услугата както за Вашите лични, така и за фирмени сметки;
 • улеснена процедура – ползването на услугата изисква еднократна регистрация, която се извършва в най-удобния за Вас клон на Fibank;
 • гъвкавост – може да получавате информация за всички движения по Вашите сметки или само за приходи/разходи по тях, както и да определите лимити на сумите, над които да получавате SMStatus и Email известяване;
 • функционалност – една и съща периодична информация може да бъде получавана от различни служители във Вашата фирма (имате възможност да посочите 3 различни GSM номера);
 • 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – можете да бъдете информирани, независимо от работното време на Банката.

Полезно е да знаете:

Във връзка с избора на мобилен оператор за роуминг е възможно e да не получите SMS съобщение, в случай че пътувате в чужбина в страна извън Европейския съюз или САЩ.

Ако имате регистрация за получаване на SMS за някоя от услугите на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА: авторизации с карти, плащане на комунални услуги, движение по сметка, преводи през Виртуалния клон или др. и сте сменили мобилния оператор, запазвайки номера си, моля да ни уведомите за промяната. На cards@fibank.bg изпращайте номера на своя мобилен телефон и информация от кой и към кой оператор сте го прехвърлили. Ние ще се погрижим да продължите да ползвате успешно услугите ни.

Посетете предпочитания от Вас клон на Fibank, за да направите еднократна регистрация за услугата.

Необходимо е да:

 • имате открита разплащателна сметка в левове във Fibank;
 • попълните Искане за ползване на услугата;
 • определите своите сметки – разплащателни и депозитни, за които желаете да получавате информация, като за целта посочите IBAN номерата им;
 • посочите номерата на мобилните телефони, на които Банката да Ви изпраща периодична информация – можете да посочите три различни номера, на които ще получавате съобщенията или имейл/имейли, на които ще получавате съобщенията;
 • заплатите сумата за пакет SMS известия – като закупите авансово пакет от 5, 10, 20 или 50 лева и тя се намалява с всеки изпратен до Вас SMS.
 • изберете начин на подновяване на авансовия пакет:
  • автоматичен превод от сметка – след изчерпване на сумата на пакета за SMS известия същата сума се удържа автоматично от предварително посочена от Вас сметка;
  • плащане в клон на Fibank - периодично да закупувате в клон на Fibank пакет SMS известия.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Помощ и грижа за клиента