назад

Инвестиционен кредит за цялостна реализация на проект, одобрен от ПРСР или ОП "Конкурентноспособност на българската икономика"

Кредит, от който могат да се възползват юридически лица, еднолични търговци и кооперации и физически лица, регистрирани като земеделски производители и предназначен за:

 • технологична модернизация на предприятията;
 • закупуване и/или изграждане на дълготрайни активи;
 • внедряване на енергоспестяващи технологии;
 • инвестиции в земеделието и преработвателните предприятия;
 • закупуване на селскостопанска техника;
 • създаване и възстановяване на трайни насаждения;
 • селски туризъм;
 • всички други инвестиции по одобрени проекти.

Параметри:

валута левове, евро, щатски долари
размер до 100% от стойността на инвестиционни разходи
срок до 10 години
лихва по редовен дълг по договаряне и според пазарните условия
условия за усвояване сключен с ДФ "Земеделие" или Министерство на икономиката и енергетиката Договор за безвъзмездна финансова помощ
начин на погасяване при постъпване на средствата от безвъзмездната финансова помощ чaстично погасяване на главницата по кредита, остатъчният дълг се погасява по погасителен план, съобразен с приходите от дейността на кредитополучателя.
обезпечение

особен залог на вземане по Договор за безвъзмездна финансова помощ; ипотека и залог върху активи, предмет на инвестицията, както и всички други обезпечения, разрешени от Закона.

 

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Свържете се с кредитен специалист на Fibank.
От него/нея ще получите „Искане за кредит” и първоначална информация.

Попълнете Искането за кредит изчерпателно и коректно.
При необходимост от повече място, посочете в приложение към искането допълнителна информация и данни. Това ще помогне на кредитния специалист да вземе по-бързо и правилно решение. Недостатъчната информация и установените неточности не само водят до забавяне на процеса, но са и основание за отказ. Ако имате нужда от съдействие за правилното попълване на искането, обърнете се към кредитния специалист.

Споделете с кредитния специалист своите планове и проблеми.
Това ще допринесе за правилното структуриране на сделката, а и ще получите компетентна консултация.

Задавайте въпроси.
Още от самото начало трябва да знаете своите права, задължения и отговорности за целия период на сделката и да няма условия, които не са Ви напълно изяснени.

Проверете дали предоставяното от Вас обезпечение по кредитната сделка е без тежести.
В противен случай рискувате да извършите разходи, свързани със сключването на договора за кредит, без да можете да го ползвате. Банката не предоставя средства, ако не е първи по ред обезпечен кредитор.

Не се притеснявайте да давате или споделяте негативна информация.
Това показва, че Вие сте наясно със съществуващите проблеми. По-неблагоприятно би било, ако кредитният специалист в хода на проучването сам стигне до подобна информация.

След усвояване на кредита поддържайте връзка с кредитния специалист до пълното му издължаване.
Регулярното обслужване на кредита и предоставянето на информация за развитието на Вашия бизнес ще допринесе за затвърждаване на позицията Ви на добър и желан партньор на Първа инвестиционна банка.