назад

Плaти данъците си с Visa

Плaти данъците си с Visa и може да спeчелиш iPhone X. Плати онлайн и може да спечелиш външна батерия.

С Visa плащането на данъци и такси става бързо, лесно и удобно, а сега може да ти донесе и награда.

От 19 февруари до 29 април 2018 г. имаш възможност да спечелиш по два начина благодарение на твоята карта Visa:

 • 3 iPhone X на седмица за платилите на ПОС терминал

Плати местен данък или такса с Visa на ПОС терминалите в съответната общинска институция, регистрирай номера на ПОС бележката тук и може да спечелиш страхотен iPhone X.

 • 10 външни батерии на ден за платилите онлайн

Плати местните си данъци и такси онлайн с Visa и ще бъдеш включен автоматично в теглене за външна батерия за телефон.

Защо да чакаш по опашки, когато бързо и лесно можеш да заплатиш дължимото онлайн или на ПОС терминал в съответната общинска институция?

Това е списъкът с данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси, които участват в промоцията ни до края на март:

Данъци:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху наследствата;
 • данък върху даренията;
 • данък при възмездно придобиване на имущество;
 • данък върху превозните средства;
 • патентен данък;
 • туристически данък;
 • други местни данъци, определени със закон.

Такси:

 • за битови отпадъци;
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 • за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
 • за технически услуги;
 • за административни услуги;
 • за откупуване на гробни места;
 • за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
 • за притежаване на куче;
 • други местни такси, определени със закон.

Регистрирай плащане тук.

Официални правила на промоцията "Плати местни данъци и такси с Visa и спечели"

Успешно участие!

Промоции