назад

Депозит "Малечко Палечко" - депозитът за Вашите деца

Какво печелите с депозит "Малечко Палечко"?

 • дългосрочна инвестиция за бъдещето на Вашето дете;
 • гарантирана висока доходност по депозита;
 • голям избор на валута.

Характеристики на депозита:

 

валута: лева, евро, щатски долари, британски лири, щвейцарски франкове
лихва: съгласно действащия Лихвен бюлетин на Fibank + 0.25% надбавка над стандартния лихвен процент по депозити в съответната валута
срок: 12, 18, 24 и 36 месеца
минимална сума за откриване на депозита: не се изисква

 

и още:

 • титуляр на депозита е лице, ненавършило пълнолетие (до 18 г.);
 • вложител на депозита е пълнолетно лице, което открива депозита или внася суми по него, без изискване за роднинска връзка с титуляря;
 • теглене на суми от депозитната сметка може да се извършва от:
  • при малолетен титуляр (до 14 г.) - от законните му представители с разрешение на районния съд;
  • при непълнолетен титуляр (от 14 до 18 г.) - от титуляря с писмено съгласие на единия родител при разрешение от районния съд;
  • от титуляря, ако е навършил пълнолетие или е навършил 16 г. и е встъпил в брак.

Допълнителна информация:

 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.

Можете да откриете депозит във всеки клон на Fibank. Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • представите "Акт за раждане" на детето;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.

 

Предлагаме Ви още: