Онлайн искане

Кратка инструкция за попълване на онлайн искането

1. Формата е съставена от няколко раздела. Първоначално се извежда само първият раздел.

2. В зависимост от етапа и начина на попълване в долната част на формата се извеждат бутони за управлениято й:
2.1. Бутон "Разгръщане на формата" или бутон "Свиване на формата" (позиционират се долу по средата). "Кликване" върху бутон "Разгръщане на формата" предизвиква извеждане на всички раздели (т.е. на цялата форма) и долу по средата се появява бутон "Свиване на формата". "Кликване" върху бутон "Свиване на формата" връща на екрана раздела, от който е извършено разгръщането на формата, като долу по средата се появява бутон "Разгръщане на формата".
2.2. Бутон "Предишен раздел" (позициониран долу вляво). Не се извежда при разгърната форма. "Кликването" върху него връща предишния раздел.
2.3. Бутон "Следващ раздел" (позициониран долу вдясно). Появява се при неразгърната (свита) форма, когато всички полета в текущия раздел са попълнени правилно. "Кликването" върху него извежда следващия раздел.

3. Индикация за правилното попълване на дадено поле е оцветяването му в бледозелено със зелен бордер.

4. При разгърната форма попълване на полета в даден раздел е възможно само когато всички полета в предишния раздел са попълнени правилно.

5. Когато в дадено поле се изисква въвеждане само на цифри (само на кирилица, само на латиница), опитът за въвеждане на символ, различен от изискваните, не предизвиква никакъв резултат.

?
Предишен раздел Разгръщане на формата Следващ раздел

Искане за Лесен кредит по разплащателна (картова) сметка

До Първа инвестиционна банка АД Град Клон
С настоящото желая да бъде
в размер на
по моята картова разплащателна сметка

Титуляр на сметка

Име ЕГН
Документ за самоличност
No: издаден на издаден от

Контактна информация

Постоянен адрес
пощенски код населено място област, квартал, улица, No, блок, вход, етаж, апартамент
Настоящ адрес
Вашият настоящ адрес е:

пощенски код населено място област, квартал, улица, No, блок, вход, етаж, апартамент
Адрес за кореспонденция
Вашият адрес за кореспонденция е:


пощенски код населено място област, квартал, улица, No, блок, вход, етаж, апартамент
Телефони и e-mail
Домашен телефон
Служебен телефон
Мобилен телефон
e-mail

ДЕКЛАРАЦИИ
Трудова заетост

Работодател ЕИК/Булстат
Тип договор
Длъжност
и не ми е отправено предизвестие за прекратяване.
Декларирам, че ще осигурявам месечно постъпление по Сметката в размер на
Задължавам се незабавно да уведомя писмено ПИБ в случай на настъпване на каквито и да са промени, които могат да станат причина за преустановяване или намаление на размера на постъплението по Сметката.

Образование и семейно положение

Образование Семейно положение
Деца под 18 години

Взаимоотношение с финансови институции

Ползване на кредити

Декларация на титуляря

Лесен кредит