назад

Кредити по гаранционно споразумение „Инструмент за споделяне на риска” (ИСР)

Кредити за финансиране на иновативни компании

Първа инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ, част от групата на ЕИБ) подписаха гаранционно споразумение по инициативата „Инструмент за споделяне на риска" (Risk Sharing Instrument, RSI)

По силата на тази инициатива, Fibank предлага кредити на бързоразвиващи се иновативни компании, които имат огранчена материална база и активи и лимитиран достъп до кредитиране.

Инструментът за споделяне на риска (ИСР) е специализиран финансов инструмент, насочен към реализацията на новаторски, пазарно-ориентиран подход за популяризиране на нововъведения в сферата на бизнеса. Средствата по ИСР се отпускат основно за инвестиции в производството или разработката на продукти, процеси и/или услуги, които са иновативни, и при които съществува потенциален риск от технологичен и/или индустриален неуспех.

От кредитите по инициативата „Инструмент за споделяне на риска" могат да се възползват:

  • малки и средни предприятия*
  • компании с малка и средна пазарна капитализация**

Всички тези компании следва да извършват научно-развойна дейност, изследвания или иновации.

Параметри:

Вид кредит
Инвестиционен Оборотен, без опция за револвиране
цел инвестиции в материални или нематериални активи  оборотни средства
погасяване с фиксиран погасителен план с фиксиран погасителен план, без опция за револвиране
валута левове, евро
левове, евро
срок до 10 години до 5 години
размер

мин.: 25 000 евро

макс.: до 4.5 милиона евро

мин.: 25 000 евро

макс.: до 4.5 милиона евро

срок
мин.: 2 години


макс.: до 7 години
макс. 3 години за кредити с еднократно или балонно погасяване (50% от началната сума по главница на кредита се погасява на падежа)
мин.: 1 година, с мин. 1 година опция за подновяване

макс.: до 7 години
макс. 3 години за кредити с еднократно или балонно погасяване (50% от началната сума по главница на кредита се погасява на падежа)
гратисен период
до 12 месеца
до 12 месеца
такса за разглеждане съгласно Тарифата на Fibank
съгласно Тарифата на Fibank
комисиона за управление съгласно Тарифата на Fibank съгласно Тарифата на Fibank
комисиона за ангажимент съгласно Тарифата на Fibank
съгласно Тарифата на Fibank
такса за предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Fibank съгласно Тарифата на Fibank

* Микро-, малки и средни са предприятия с годишен оборот не повече от 97.5 млн. лв., активи не повече от 84 млн.лв. и с по-малко от 250 души персонал.

**Компании с малка и средна пазарна капитализация са предприятия с пeрсонал до 500 души, които не попадат в обхвата на Закона за малки и средни предприятия.

Кредити по настоящия финансов инструмент НЕ се предоставят на лица, заети в следните бизнес сектори:

  • производство и търговия с тютюневи изделия и дестилирани алкохолни напитки и свързани продукти;
  • производство и търговия (или финансиране на производство и търговия) с оръжия и амуниции от всякакъв вид;
  • казина или еквивалентни предприятия.

 

 

програма JEREMIE

"Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Fibank и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз и Управляващия орган."