назад

Какво е минималното задължение по кредитната ми карта, което трябва да заплащам месечно?

Минималното задължение трябва да се погаси до датата на падежа, за да се счита, че клиентът е изряден. При револвиращите карти това задължение е 3% от използвания кредитен лимит до датата на затваряне на последния отчетен период.

Често задавани въпроси