назад

IQ разплащателна сметка

Колкото повече, толкова повече

С IQ разплащателна сметка колкото повече пари държите по сметката, толкова по-висока доходност получавате.

IQ разплащателна сметка Ви предлага:

 • да разполагате свободно с парите си - теглите и внасяте, когато пожелаете Вие;
 • оперирате като със стандартна разплащателна сметка, но получавате по-висока доходност за парите си;
 • лихвата по сметката Ви се начислява всеки ден и се изплаща в края на всеки 12-месечен период;

И още:

 • няма изискване да поддържате минимална сума по сметката;
 • избирате валутата - левове или евро;
 • към сметката получавате и дебитна карта по Ваш избор - така сте още по-гъвкави - можете да разполагате с парите си 24 часа в денонощието;
 • възможност да следите дистанционно движенията по сметката си чрез регистрация в системата Моята Fibank;
 • възможност за откриване на сметката, извършване на трансфери и закриване на сметката, без да посещавате клон на Банката, ако сте клиент на Fibank с регистрация Моята Fibank.

Лихвени проценти:

Левове Лихвен процент*
от 0 - 99 999,99 лева
 0.10
над 100 000 лева
 0.10
Евро Лихвен процент*
от 0 - 49 999,99 евро
 0.10
над 50 000 евро
 0.10

* Лихвен процент на годишна база

Допълнителна информация:

 • таксите и комисионите са съгласно Тарифата на Fibank;
 • сумите на едно лице в Банката до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
 • IQ разплащателна сметка можете да откриете:

   

  Необходимо е да представите следните документи:

  • съдебно решение за вписване на дружеството в търговския регистър;
  • удостоверение за актуалнo състояние, издадено преди не повече от 3 (три) месеца;
  • удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
   Забележка: Документът, издаван от Агенцията по Вписванията на пререгистриралите се дружества, замества следните документи:
   * Фирмената регистрация;
   * Булстат;
   * Актуално състояние.
  • документ за овластяване на лицето, което има право да се разпорежда със сметката;
   например: учредителен акт (Дружествен договор или Устав) или решение на съвета на директорите/ управителния съве/ надзорния съвет на дружеството;
  • пълномощно - в случай че юридическото лице се представлява от пълномощник, пълномощното следва да е нотариално заверено и изрично да посочва, че пълномощникът може да представлява фирмата пред Банката;
  • искане за откриване на сметка - образец на Банката;
  • спесимен от подписите на лицата, които се разпореждат със средствата по сметката - попълва се на място в банков офис.

   

  Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка