назад

Инвестиционни услуги и дейности

Уважаеми клиенти,
Съгласно новите европейски регулации в областта на финансовите пазари, които влизат в сила на 03.01.2018 г. (Директива 2014/65/ЕС и Регламент N 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и делегираните регламенти по прилагането им), при подаване за изпълнение на нареждане за сделка с финансови инструменти за сметка на клиент инвестиционните посредници трябва да идентифицират пред операторите на местата за търговия клиента, от чието име се инициира нареждането, посредством индивидуални идентификационни кодове. За целите на идентификацията, на клиентите - юридически лица, се изисква те да притежават издаден идентификационен код на правния субект по ISO 17442, т.нар. „LEI Code“*.

Във връзка с това, Ви уведомяваме, че всяко юридическо лице, което ползва услугите на Първа инвестиционна банка АД като инвестиционен посредник, следва да предостави информация на Банката за издадения му LЕI Code на следния електронен адрес: invest@fibank.bg. В случай че тази информация не бъде предоставена своевременно, считано от 03.01.2018 г. Банката има право да откаже приемането и изпълнението на нареждания за сделки с финансови инструменти.

* Придобиването на LЕI Code е ангажимент на клиента и разходите, свързани с неговото издаване, са изцяло за негова сметка.
Повече информация за LЕI Code, както и за процедурата по издаване, включително и за оторизираните да издават такъв идентификационен код организации, можете да намерите на официалните интернет страници на Регулаторния надзорен комитет (ROC), който отговаря за разработването на глобалната LEI система – www.leiroc.org и Световната фондация за идентификационния код на правния субект (GLEIF), създадена с цел нейното въвеждане - www.gleif.org.

Брокерски услуги

Съвременните капиталови пазари предлагат огромно разнообразие от инвестиционни възможности. С нашето  посредничество Вие можете да инвестирате на финансовите пазари – Европа, САЩ, развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Русия и Азия. Ние осигуряваме за нашите клиенти възможността да търгуват с широк кръг от финансови инструменти:


Управление на активи

Предлагаме Ви нашето експертно мнение и професионално управление на Вашите активи.
(вижте още...)

Инвестиционни консултации

Инвестиционните консултации, които предоставяме са препоръка или оценка на конкретен финансов инструмент, отрасъл, регион или пазар.
(вижте още...)

Структурирани продукти

Още една инвестиционна възможност - структурирани инвестиционни продукти под формата на ценна книга или депозит.
(вижте още...)

Депозитарни и попечителски услуги

Държане на финансови инструменти за сметка на клиенти и администриране на прехвърляния и корпоративни събития.
(вижте още...)Инвестиционно банкиране

Набирането на средства чрез капиталовия пазар е една алтернатива на банковия кредит. Това може да се осъществи чрез емитиране на дългови (облигации) или дялови (акции) инструменти.
(вижте още...)

 

 

Инвестиционни услуги и дейности