ДДС Овърдрафт

Овъдрафт за финансиране на разходите за ДДС за инвестиционни проекти, включително съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС

Защо да изберете "ДДС Овърдрафт" от Fibank?

 • до 100 % от дължимия ДДС на одобрените разходи;
 • възстановеният ДДС погасява Вашия кредит;
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от възстановен ДДС.

Параметри на кредита:

размер: до 100 % дължимия ДДС на одобрените разходи
предназначение: за плащане на разходи за ДДС, свързани с инвестиционни проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС
валута: левове, евро
срок:
до 24 месеца
начини на погасяване:
 • в режим на овърдрафт;
 • при възстановяване на ДДС лимитът на овърдрафта се намалява с получената сума.
годишен лихвен процент: на база вътрешнобанков кредитен рейтинг
такси и комисиони:
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от възстановен ДДС;
обезпечение:
 • всички допустими от Закона обезпечения;
 • Гаранционни схеми на НГФ, ОГФ и БАЕЗ.

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

 

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка