Предимства

Атрактивен лихвен процент

Валути

BGN и EUR

Удобства

Изцяло онлайн откриване и управление

Срок

6 или 12 месеца

Нашето предложение

Представяме Ви „Моят депозит" - депозит, който откривате и управлявате от всяка точка на света, изцяло Online.

Вече не е необходимо да посещавате банков салон, за да се възползвате от атрактивните ни депозитни предложения.

Защо да откриете „Моят депозит"?

 • пестите време, като откривате и управлявате депозита си изцяло онлайн, без да посещавате офис на Банката;
 • възползвате се от атрактивен лихвен процент;
 • управлявате средствата си лесно и удобно с електронното банкиране „Моята Fibank".

Какво е нашето предложение?

 • срочен депозит за 6 или 12 месеца;
 • валута в български левове или евро;
 • атрактивен лихвен процент за целия срок на депозита;
 • минимална наличност - 500 BGN/ 250 EUR;
 • автоматично подновяване на дата на падеж;
 • без такса откриване, поддръжка и закриване на сметката на депозита.

Лихвени проценти:

за сума на депозит до 19 999.99 лева/ 9 999.99 евро


BGN

EUR

6 месеца0,20%0,20%
12 месеца0,35%0,35%


за сума на депозит над 20 000 лева/ 10 000 евро

BGN

EUR

6 месеца0,20%0,20%
12 месеца0,35%0,35%


Допълнителна информация:

 • „Моят депозит" се захранва единствено чрез входящи междубанкови преводи, постъпили от лични сметки на депозанта в други банкови институции в България или държави - членки на ЕС.
 • Довнасянето на средства по депозита е възможно, но постъпилите средства след първите 5 календарни дни от датата на сключване на договора за депозит, се олихвяват с годишен лихвен процент съгласно Бюлетина за лихвите, понастоящем 0,01%.
 • Теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита.
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.
 • такси и комисиони - съгласнo Тарифата на Fibank. 

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Кеш+" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура в офис на Банката;
 • да заявите изцяло онлайн или в офис на Банката револвираща кредитна карта с чип;
 • при ползване на кредитни улеснения, депозитът повишава автоматично Вашия кредитен рейтинг.
Откриване

"Моят депозит" е предназначен за пълнолетни физически лица, нови или настоящи клиенти на Fibank към момента на подаване на искането за откриване. Онлайн платформата на Fibank позволява дистанционно откриване и управление на депозитната сметка, без необходимост от посещение в офис на Банката.

„Моят депозит" се открива през системата за електронно банкиране „Моята Fibank":
 • Ако не сте клиент на Банката и на електронното банкиране "Моята Fibank", можете да подадете едновременно искане за откриване на „Моят депозит" и за регистрация в "Моята Fibank".
 • Ако сте клиент на Банката, но нямате регистрация в електронното банкиране "Моята Fibank", Вие можете да се регистрирате, като използвате дебитна или кредитна карта от Fibank, издадена на Ваше име, след което да откриете „Моят депозит" или да подадете едновременно искане за откриване на „Моят депозит" и за регистрация в "Моята Fibank".
 • Ако сте настоящ клиент на Банката с регистрация за активно банкиране в "Моята Fibank", Вие можете да откриете „Моят депозит" след вход в портала на "Моята Fibank", използвайки Вашите лични потребителско име и парола.
Често задавани въпроси
Кой може да открие Електронен депозит „Моят депозит"?

„Моят депозит" може да бъде открит от всяко пълнолетно физическо лице, което има банкова сметка, водена на негово име при кредитна институция в Република България или друга страна-членка на Европейския съюз.
Не се допуска откриване на „Моят депозит" в полза на трето лице или от пълномощник.
„Моят депозит" не се открива като съвместен депозит. Титуляр на „Моят депозит" може да бъде само едно лице.

Мога ли да открия „Моят депозит", ако съм клиент на Fibank?

Да, всеки клиент на Банката може да открие на свое име „Моят депозит". Условие по депозита е захранването на депозитната сметка да се осъществи чрез превод от сметка, водена на името на клиента в друга кредитна институция в Република България или страна-членка на Европейския съюз.
Ако вече имате регистрация в "Моята Fibank", Вие можете да си откриете „Моят депозит" след вход в системата, като след това изберете от меню „Депозити" - „Откриване".
Ако сте клиент на Банката, но нямате регистрация в "Моята Fibank", можете да се регистрирате като използвате издадена от Банката на Ваше име дебитна или кредитна карта, или подадете искане за откриване на „Моят депозит" чрез модул на MyFibank достъпен чрез интернет страницата на Банката www.fibank.bg, в секция „Частни лица"/"Спестовни продукти"/" Електронен депозит „Моят депозит".

Как да преведа сумата на депозита?

Средства по „Моят депозит" могат да постъпят чрез превод от сметка, водена на името на Клиента в друга кредитна институция в Република България или страна членка на Европейския съюз.

Мога ли да открия депозит, ако не съм клиент на Fibank?

Да, можете да откриете „Моят депозит" при предоставяне на изискваната информация и документи чрез модул на MyFibank.

Какво се случва с депозита, ако не са преведени средства в указания срок?

Ако няма постъпили средства в рамките на първите 5 календарни дни след датата на която получите потвърждение от Банката за приемане на искането Ви за откриване, депозитът се закрива служебно от Банката.

Мога ли да довнасям средства по депозита?

Получаването на средства по този вид депозит следва да се извърши в рамките на първите 5 календарни дни от датата на договора. След тази дата, ако превеждате средства по Вашия депозит, те ще се олихвяват съгласно Бюлетина за лихвите, понастоящем 0.01%.