Договорни фондове на ПФБК Асет Мениджмънт

Във всички клонове и офиси на Първа инвестиционна банка, в които се приемат нареждания за сделки с финансови инструменти, могат да се подават поръчки за записване / обратно изкупуване на дялове от четири договорни фонда, организирани и управлявани от Управляващо дружество "ПФБК Асет Мениджмънт" АД:

 • Договорен фонд "ПИБ Гарант” е умерено консервативен фонд, инвестиращ в по-ниско рискови ценни книжа и финансови инструменти с цел осигуряване на текущ доход, съчетан със запазване на първоначално инвестираните средства.
 • Договорен фонд "ПИБ Класик” е балансиран фонд, разпределящ активите си между инвестиции в ниско и високо рискови финансови инструменти. Портфейлът включва инвестиции както в акции, така и в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар.
 • Договорен фонд "ПИБ Авангард” е високо доходен фонд с поемане на умерен до висок риск, който има за цел постигане на дългосрочен ръст на Вашите инвестиции чрез подход на „най-добрите” инвестиционни идеи. Фондът инвестира предимно в акции и финансови инструменти с висока доходност в страните от Централна и Източна Европа.
 • Договорен фонд "ПФБК Восток” е единственият високо доходен фонд с поемане на умерен до висок риск, регистриран в България, който е с фокус на инвестициите в Русия и страните от бившия Съветски съюз. Предлага достъп до най-бързо развиващия се регион в Европа с ръст на капиталовите пазари, надминаващ средно-европейския.

Предимства, които предлагат взаимните фондове на инвеститорите, са:

 • диверсификация на риска - парите се инвестират в много на брой различни финансови инструменти, като по този начин общият риск на портфейла се намалява съществено, нещо което би било трудно постижимо или много скъпо за отделния инвеститор;
 • професионално управление на инвестициите срещу определена такса за управление;
 • висока ликвидност - инвеститорът може да получи парите си обратно по всяко време, заедно с реализираната до момента доходност, чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване;
 • по-ниски транзакционни разходи благодарение на обединяването на по-голям обем средства;
 • преференциално данъчно облагане - доходите от сделки с дялове не подлежат на данъчно облагане;
 • удобство - продажбата и обратното изкупуване на дялове се извършват всеки работен ден в повече от 80 клона на Fibank и в офиса на ПФБК Асет Мениджмънт АД;
 • прозрачност на дейността - фондовете са стриктно регулирани от българското законодателство и редица институции, които следят за точно прилагане на нормативните изисквания при управлението на договорните фондове и за защита на дребните вложители.

Инвестициите в договорни фондове са изложени на рискове, които са обект на управление чрез внимателно изградена и следвана рискова политика. Основните рискови фактори, влияещи върху цените на дяловете, са пазарен риск, кредитен риск и системни рискове.

Tакси при покупка и обратно изкупуване на дялове, включени в цената на записване/обратно изкупуване:

За ДФ
"ПИБ Гарант"
 • при пoкупка:
  • до 100 000 лв. - 0.15 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат записани;
  • над 100 000 лв. - 0.00%
 • при обратно изкупуване:
  • до 24 месеца - 0.15 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат обратно изкупени;
  • над 24 месеца - 0.00%
За ДФ
"ПИБ Класик"

 • при покупка:
  • до 100 000 лв. - 0.35 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат записани;
  • над 100 000 лв. - 0.00%
 • при обратно изкупуване:
  • до 24 месеца - 0.35 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат обратно изкупени;
  • над 24 месеца - 0.00%
За ДФ
"ПИБ Авангард"
 • при покупка:
  • до 100 000 лв. - 0.50 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат записани;
  • над 100 000 лв. - 0.00%
 • при обратно изкупуване:
  • до 24 месеца - 0.50 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат обратно изкупени;
  • над 24 месеца - 0.00%
За ДФ
"ПФБК ВОСТОК"
 • при покупка:
  • до 100 000 лв. - 0.50 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат записани;
  • над 100 000 лв. - 0.00%
 • при обратно изкупуване:
  • до 24 месеца - 0.50 % от нетната стойност на дяловете, които ще бъдат обратно изкупени;
  • над 24 месеца - 0.00%

За допълнителна информация: www.ffbham.bg