Гаранционна схема на НГФ 2019

Общи характеристики на гаранционното споразумение с НГФ

Краен срок за включване на нови кредити: 30.09.2020 г.
Краен срок за усвояване на кредитите, включени в гарантирания портфейл:
31.03.2022 г.
Предназначение на кредитите:
 1. За инвестиции;
 2. За оборотни средства, включително и:
 • лимити за овърдрафт и револвиращи кредити;
 • банкови гаранции;
 • акредитиви;
 • плащане на ДДС и др.

Задължително е целевото използване на 100% от средствата по трансакциите. Доказва се с разходооправдателни документи.

Кредитополучатели:
 • Микро, малки и средни предприятия съгласно българското законодателство;
 • Кредитополучателят е с известен краен контролиращ собственик, като не се допускат предприятия, чийто краен контролиращ собственик е фирма, регистрирана в Офшорна зона;
 • Кредитополучателят не е в затруднено положение съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година;
 • Кредитополучателят не е в просрочие над 30 (тридесет) дни или в неизпълнение по друг договор за кредит или лизинг, доколкото същите са видни от Удостоверение за кредитна задлъжнялост на кредитополучателя, издавано от Централния кредитен регистър;
 • Кредитополучателят не осъществява дейности, които са в несъответствие с националното законодателство;
 • Кредитополучателят не осъществява дейности, свързани с някой от т. нар. „забранени сектори", съгласно изискванията на гаранционната програма;
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда;
 • Дружества, с неизвестен краен контролиращ собственик;
 • Политически партии и свързани с тях лица. По смисъла на настоящата точка свързани с политически партии лица са: младежки, женски и други организации, които по закон партиите могат да създават, както и лица, създадени от политическите партии за осъществяване на единствено разрешената им от закона стопанска дейност - издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;
 • Дружества и организации с нестопанска цел;
 • Медии;
 • Дейности, свързани със спорт и спортни прояви;
 • Хазарт и свързаното с него оборудване;
 • Търговия с електрическа енергия;
 • Производство и търговия на алкохолни напитки;
 • Производство, преработка или търговия с опасни материали, наркотични и психотропни вещества;
 • Производство и разпространение на забранени пестициди и хербициди;
 • Други забранени от закона дейности.
Валута: BGN, EUR
Срок на кредита:
 • мин. 6 месеца
 • макс. 180 месеца
Размер на гаранцията: максималното гаранционно покритие е до 50% от размера на одобрения кредит
Лихва по редовен дълг:
 • макс. 5.9% за кредити с материално обезпечение
 • макс. 8.8% за кредити без материално обезпечение
Наказателна лихва:  Съгласно Лихвен бюлетин на банката
Такси и комисиони:  Съгласно Тарифата за такси и комисиони на банката
Обезпечение:

Възможност за кредити без материално обезпечение.

В останалите случаи мин. 50% от одобрения размер на кредита трябва да е обезпечен с материално обезпечение.

Видове обезпечения:

 • залог на ДМА
 • залог на транспортни средства
 • ипотека на недвижим имот