Издаване на Банкова гаранция

Издаване на Банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане на одобрена финансова помощ по проекти на ПРСР и ОП "Конкурентноспособност на българската икономика"

Нашето предложение

Fibank издава банкови гаранции, от които могат да се възползват юридически лица, еднолични търговци и кооперации и физически лица, регистрирани като земеделски производители и предназначен за:

  • за обезпечаване на авансовото плащане на 20% от одобрената финансова помощ.Параметри на кредита

Размер до 110% от размера на авансово изплатената финансова помощss
Валута на кредитаBGN
Срок

Срокът на договора за отпускане на финансовата помощ, удължен с шест месеца

Такси и комисиони0.5% върху размера на гаранцията на тримесечна база
Условия за усвояванеСключен с ДФ "Земеделие" или Министерство на икономиката и енергетиката Договор за безвъзмездна финансова помощ
ОбезпечениеОсобен залог на вземане по Договор за безвъзмездна финансова помощ; ипотека и залог върху активи, предмет на инвестицията, както и всички други обезпечения, разрешени от Закона.
Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

  • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
  • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
  • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
  • искане за кредит (по образец на Fibank);
  • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
  • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
  • финансови отчети;
  • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
  • други документи по преценка на Банката.