Срочен депозит 60 месеца

Срочен депозит с нарастваща лихва за всяка следваща година от срока на депозита

Предимства

нарастваща доходност за всяка следваща година от срока на депозита

Валути

BGN и EUR

Възможности

довнасяте без ограничение

Срок

60 месеца

Нашето предложение

Защо да откриете Срочен депозит 60 месеца?

 • не губите лихвата при предсрочно прекратянване на депозита*;
 • нарастваща доходност за всяка следваща година от срока на депозита;
 • довнасяте без ограничение.

Характеристики:

 • депозитът може да бъде открит от физически и юридически лица;
 • валута - левове или евро;
 • срок - 60 месеца;
 • минимална сума за поддържане по сметката - 500 BGN/ 250 EUR;
 • автоматично подновяване на депозита за нов срок от 60 месеца с лихвен процент съгласно действащия към датата на подновяване Лихвен бюлетин

Лихвени проценти:

Годишни периоди
BGN
EUR
Първи 12-месечен период0.25%0.25%
Втори 12-месечен период0.35%0.35%
Трети 12-месечен период0.45%
0.45%
Четвърти 12-месечен период0.45%0.45%
Пети 12-месечен период0.45%0.45%


* При предсрочно прекратяване на депозита се запазва пълната лихва за всеки приключил 12-месечен период. За дните от започналия нов период ще Ви бъде изплатена договорената лихва, намалена наполовина.

Допълнителна информация:

 • теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса;
 • такси и комисиони - съгласно Тарифата на Fiabank;
 • обслужване на депозита във всеки клон на банката;
 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.
Ползите за вас

Защо да изберете депозитите на Fibank?

 • атрактивни лихви;
 • обслужване на депозита от всеки клон на банката;
 • надеждно партньорство - Fibank е авторитетна банкова институция, с утвърдени позиции на българския банков пазар.
 • възможност да довнасяте по всяко време;

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Замразени пари" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура;
 • да заявите револвираща кредитна карта с чип, след като средствата по депозита са престояли повече от три месеца в банката;
 • при ползване на кредитни улеснения депозитът повишава автоматично вашия кредитен рейтинг;
 • да направите абонамен за услугата SMStatus, за да получавате информация чрез SMS за сумата по вашия депозит и неговия падеж;
 • да направите регистрация в Моята Fibank за дистанционно управление на вашите финанси.

 Откриване

Можете да откриете депозит във Fibank във всеки клон на банката.

Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.