Свободен депозит

Едногодишен депозит с нарастваща лихва

Предимства

растяща лихва

Валути

BGN, EUR, USD

Възможности

теглите суми по всяко време, като това не нарушава Вашия депозит

Срок

12 периода по един месец

Нашето предложение
Със "Свободен депозит" получавате:
 • растяща лихва;
 • възможност да теглите суми по всяко време, като това не нарушава Вашия депозит;
 • свободно довнасяне на суми до края на 3-тия месец;
 • избор на валута - левове, евро или щатски долари.
Характеристики:
 • предназначен за физически и юридически лица;
 • срок - 12 периода по един месец;
 • без такса за откриване и закриване на сметката.
Лихвени проценти:

период

BGN

EUR

USD

1-ви месец0,001%0,001%0,001%
2-ри месец0,02%0,02%0,02%
3-ти месец0,02%0,02%0,03%
4-ти месец0,05%0,05%0,06%
5-и месец0.05%0,05%0,08%
6-и месец0.15%0.15%0.10%
7-и месец0.15%0.15%0.10%
8-и месец0.15%0.15%0.10%
9-и месец0.20%0.20%0.15%
10-и месец0.20%0.20%0.15%
11-и месец0.40%0.40%0.40%
12-и месец0.40%0.40%0.40%


Допълнителна информация:

 • лихвата се изплаща при закриване на депозита или при изтичане на срока му;
 • по всяко време могат да се теглят суми;
 • при внасяне на средства по депозита от първия ден до един ден преди изтичане на 3-тия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишен лихвен процент според приложената таблица за съответния депозит по валута;
 • при внасяне на средства по депозита от 4-тия до 12-ия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишна лихва 0.01%;
 • такси и комисиони - съгласно Тарифа на Fibank;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса;
 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

 Ползите за вас

Защо да изберете депозитите на Fibank?

 • атрактивни лихви;
 • обслужване на депозита от всеки клон на банката;
 • надеждно партньорство - Fibank е авторитетна банкова институция, с утвърдени позиции на българския банков пазар.
 • възможност да довнасяте по всяко време;

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Замразени пари" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура;
 • да заявите револвираща кредитна карта с чип, след като средствата по депозита са престояли повече от три месеца в банката;
 • при ползване на кредитни улеснения депозитът повишава автоматично вашия кредитен рейтинг;
 • да направите абонамен за услугата SMStatus , за да получавате информация чрез SMS за сумата по вашия депозит и неговия падеж;
 • да направите регистрация в Моята Fibank за дистанционно управление на вашите финанси.
Откриване

Можете да откриете депозит във Fibank във всеки клон на банката.

Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.