Предимства

По-висока доходност

Валути

BGN и EUR

Възможности

Възможност за издаване на дебитна карта

Удобства

Възможност за включване в пакетна програма

Нашето предложение

Колкото повече, толкова повече

С IQ разплащателна сметка колкото повече пари държите по сметката, толкова по-висока доходност получавате

IQ разплащателна сметка Ви предлага:

 • да разполагате свободно с парите си - теглите и внасяте, когато пожелаете Вие;
 • оперирате като със стандартна разплащателна сметка, но получавате по-висока доходност за парите си;
 • лихвата по сметката Ви се начислява всеки ден и се изплаща в края на всеки 12-месечен период;

И още:

 • няма изискване да поддържате минимална сума по сметката;
 • избирате валутата - левове или евро;
 • към сметката получавате и дебитна карта по Ваш избор - така сте още по-гъвкави - можете да разполагате с парите си 24 часа в денонощието;
 • възможност да следите дистанционно движенията по сметката си чрез регистрация в системата Моята Fibank;
 • възможност за откриване на сметката, извършване на трансфери и закриване на сметката, без да посещавате клон на Банката, ако сте клиент на Fibank с регистрация в Моята Fibank.
Лихвени проценти:
валута - сумаГодишен лихвен процент *
0 - 99 999.99над 100 000.00
BGN0,001%0,001%


валута - сумаГодишен лихвен процент *
0 - 49 999.99над 50 000.00
EUR
0,001%0,001%


* Лихвен процент на годишна база

Допълнителна информация:
 • таксите и комисионите са съгласно Тарифата на Fibank;
 • сумите на едно лице в Банката до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.Откриване и документи
IQ разплащателна сметка можете да откриете:
 • във всеки клон или офис на Fibank;
 • онлайн чрез Виртуалния банков клон за клиентите, които имат регистрация в системата.
Необходимо е да представите следните документи:
 • съдебно решение за вписване на дружеството в търговския регистър;
 • удостоверение за актуалнo състояние, издадено преди не повече от 3 (три) месеца;
 • удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
  Забележка: Документът, издаван от Агенцията по Вписванията на пререгистриралите се дружества, замества следните документи:
  * Фирмената регистрация;
  * Булстат;
  * Актуално състояние.
 • документ за овластяване на лицето, което има право да се разпорежда със сметката;
  например: учредителен акт (Дружествен договор или Устав) или решение на съвета на директорите/ управителния съве/ надзорния съвет на дружеството;
 • пълномощно - в случай че юридическото лице се представлява от пълномощник, пълномощното следва да е нотариално заверено и изрично да посочва, че пълномощникът може да представлява фирмата пред Банката;
 • искане за откриване на сметка - образец на Банката;
 • спесимен от подписите на лицата, които се разпореждат със средствата по сметката - попълва се на място в банков офис.
Образци на документи: