Нормативна рамка

Уведомяваме ви, че Първа инвестиционна банка АД (Fibank) прилага Общи условия към договорите с клиенти за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и Предварителна информация при изпълнение на еднократни платежни операции, съобразени с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар (Payment Services Directive 2 - PSD 2), въведена в българското законодателство с новия Закон за платежните услуги и платежните системи (в сила от 06.03.2018 г.) и Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (в сила от 08.05.2018 г.).

Прилаганата нормативна уредба е в синхрон със съвременните европейски тенденции за създаването на единен европейски пазар на платежни услуги, за подобряване информираността на клиентите и на тяхната защита при ползването на платежните услуги.
В съответствие с нормативните изисквания Ви осигуряваме на разположение Общите условия към договорите с клиенти за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги (Общи условия).
Първа инвестиционна банка АД, отчитайки своята роля при въвеждане на единните европейски стандарти ще продължи, както и досега, да информира своевременно клиентите си, както за промените в нормативната рамка, така и за промените в прилаганите от нея банкови документи.

 

Банкови сметки