Нормативна рамка

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че Първа инвестиционна банка АД (ПИБ) прилага Общи условия към договорите с клиенти за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и Предварителна информация при изпълнение на еднократни платежни операции, съобразени с изискванията на Директива 2007/64 на Европейската общност относно платежните услуги във вътрешния пазар (Payment Services Directive – PSD), въведена в българското законодателство със Закона за платежните услуги и платежните системи и Наредба №3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и използване на платежни инструменти (в сила от 01.11.2009 г.).

Прилаганата нормативна уредба е в синхрон със съвременните европейски тенденции за създаването на единен европейски пазар на платежни услуги, за подобряване информираността на клиентите и на тяхната защита при ползването на платежните услуги.

В съответствие с нормативните изисквания ви осигуряваме на разположение Общите условия към договорите с клиенти за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги (Общи условия) и Предварителната информация при изпълнение на еднократни платежни операции Лични данни.

Първа инвестиционна банка, отчитайки своята роля при въвеждане на единните европейски стандарти, ще продължи, както и досега, да информира своевременно клиентите си, както за промените в нормативната рамка, така и в прилаганите от нея банкови документи.

Банкови сметки